โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล

1,952
จำนวนนักเรียน
54
ห้องเรียน
116
ครู/บุคลากร
54
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
หมู่ที่ - เลขที่ 1843 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042-711734 โทรสาร 042-707886 อีเมล crk.sakon1@gmail.com
เว็บไซต์ www.crk.ac.th/index.php

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
12
195
171
366
ประถมศึกษา
42
796
790
1,586
รวมทั้งหมด
54
991
961
1,952
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
58.3
37.49
40
41.39
44.3
เขตพื้นที่
54.77
35.58
35.29
35.58
41.27
สพฐ.
54.61
35.47
35.65
38.83
41.14
ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชัยวัฒน์ วาทะวัฒนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 366 คน

18.75%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 1586 คน

81.25%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
57.79
51.32
58.3
ภาษาอังกฤษ
36.86
38.25
37.49
คณิตศาสตร์
40.56
41.79
40
วิทยาศาสตร์
41.9
40.73
41.39
รวม
44.28
43.02
44.3