โรงเรียนสกลนคร(วันครู2501)

121
จำนวนนักเรียน
9
ห้องเรียน
14
ครู/บุคลากร
9
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนสกลนคร(วันครู2501)
หมู่ที่ 0 บ้านกกส้มโฮง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042-711561 โทรสาร อีเมล wankru1@thaimail.com
เว็บไซต์ gg.gg/SWK2501

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
3
21
16
37
ประถมศึกษา
6
46
38
84
รวมทั้งหมด
9
67
54
121
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
55.33
29.42
37.69
41.35
40.95
เขตพื้นที่
54.77
35.58
35.29
35.58
41.27
สพฐ.
54.61
35.47
35.65
38.83
41.14
ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางจูรีรัตน์ คำเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 37 คน

30.58%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 84 คน

69.42%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
50.4
41.91
55.33
ภาษาอังกฤษ
26.73
30.25
29.42
คณิตศาสตร์
37.88
40
37.69
วิทยาศาสตร์
35.42
34.93
41.35
รวม
37.61
36.77
40.95