โรงเรียนนายอวัฒนา

190
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
16
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนนายอวัฒนา
หมู่ที่ 10 บ้านนามน ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042-760076 โทรสาร 042-760076 อีเมล nayowattanaschool@gmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
19
24
43
ประถมศึกษา
6
80
67
147
รวมทั้งหมด
8
99
91
190
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
50.22
31.88
29.69
34.5
36.57
เขตพื้นที่
54.77
35.58
35.29
35.58
41.27
สพฐ.
54.61
35.47
35.65
38.83
41.14
ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสุนทร หนูอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 43 คน

22.63%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 147 คน

77.37%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
44.77
39.88
50.22
ภาษาอังกฤษ
24.81
29.04
31.88
คณิตศาสตร์
27.96
30.96
29.69
วิทยาศาสตร์
36.61
31.92
34.5
รวม
33.54
32.95
36.57