โรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง

148
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
11
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง
หมู่ที่ 1 งิ้วด่อน ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ - โทรสาร - อีเมล ngewdon.school@gmail.com
เว็บไซต์ gg.gg/ngdschool

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
13
20
33
ประถมศึกษา
6
61
54
115
รวมทั้งหมด
8
74
74
148
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
52.08
26.09
32.19
35.78
36.54
เขตพื้นที่
54.77
35.58
35.29
35.58
41.27
สพฐ.
54.61
35.47
35.65
38.83
41.14
ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวีระ พลเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 33 คน

22.30%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 115 คน

77.70%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
54.25
44.82
52.08
ภาษาอังกฤษ
31.25
25.23
26.09
คณิตศาสตร์
52.08
37.27
32.19
วิทยาศาสตร์
37.67
38.95
35.78
รวม
43.81
36.57
36.54