โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา)

53
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
8
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา)
หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์ศรี ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0872196405 โทรสาร อีเมล otakachi@hotmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
4
4
8
ประถมศึกษา
6
24
21
45
รวมทั้งหมด
8
28
25
53
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
62.06
38.33
53.33
49.83
50.89
เขตพื้นที่
54.77
35.58
35.29
35.58
41.27
สพฐ.
54.61
35.47
35.65
38.83
41.14
ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางอ้อย คำปัญโญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 8 คน

15.09%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 45 คน

84.91%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
61.29
46.38
62.06
ภาษาอังกฤษ
26.79
29.58
38.33
คณิตศาสตร์
43.57
38.33
53.33
วิทยาศาสตร์
39.86
46.25
49.83
รวม
42.87
40.14
50.89