โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด

94
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
9
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด
หมู่ที่ 9 บ้านนาอ้อย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042-971020 โทรสาร - อีเมล naooy.kom1@gmail.com
เว็บไซต์ gg.naooykom1

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
9
8
17
ประถมศึกษา
6
40
37
77
รวมทั้งหมด
8
49
45
94
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
48.58
31
32
44.85
39.11
เขตพื้นที่
54.77
35.58
35.29
35.58
41.27
สพฐ.
54.61
35.47
35.65
38.83
41.14
ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวจันทร์สุดา จันทะพรหม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 17 คน

18.09%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 77 คน

81.91%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
40.6
34.91
48.58
ภาษาอังกฤษ
26.88
21.56
31
คณิตศาสตร์
27.5
28.75
32
วิทยาศาสตร์
30.68
33.56
44.85
รวม
31.41
29.7
39.11