โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)

761
จำนวนนักเรียน
23
ห้องเรียน
47
ครู/บุคลากร
23
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
หมู่ที่ 1 บ้านธาตุนาเวง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042970136 โทรสาร 042970136 อีเมล mueangskn47010036@gmail.com
เว็บไซต์ gg.gg/ekwnv

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
5
72
78
150
ประถมศึกษา
18
312
299
611
รวมทั้งหมด
23
384
377
761
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
63.65
43.08
47.99
39.54
48.56
เขตพื้นที่
54.77
35.58
35.29
35.58
41.27
สพฐ.
54.61
35.47
35.65
38.83
41.14
ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเชี่ยวชาญ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 150 คน

19.71%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 611 คน

80.29%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
55.02
44.47
63.65
ภาษาอังกฤษ
32.32
35.09
43.08
คณิตศาสตร์
44.27
30.14
47.99
วิทยาศาสตร์
41.75
39.07
39.54
รวม
43.34
37.19
48.56