โรงเรียนบ้านกกส้มโฮง

125
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
11
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านกกส้มโฮง
หมู่ที่ 3 ชุมชนกกส้มโฮง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042-714795 โทรสาร อีเมล KSHS@chaiyo.com
เว็บไซต์ gg.gg/kshs540013

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
11
16
27
ประถมศึกษา
6
49
49
98
รวมทั้งหมด
8
60
65
125
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
56
32.17
36.33
40.87
41.34
เขตพื้นที่
54.77
35.58
35.29
35.58
41.27
สพฐ.
54.61
35.47
35.65
38.83
41.14
ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพรชัย เถื่อนนาดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 27 คน

21.60%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 98 คน

78.40%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
45.6
39.43
56
ภาษาอังกฤษ
27.88
35
32.17
คณิตศาสตร์
35
35.45
36.33
วิทยาศาสตร์
37.6
39.36
40.87
รวม
36.52
37.31
41.34