ข้อมูลนักเรียน (25 มิถุนายน 2564)

35,003
จำนวนนักเรียน
18,082
นักเรียนชาย
16,921
นักเรียนหญิง
2,026
ห้องเรียน
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เปรียบจำนวนนักเรียนตามระดับชั้น
จำนวนนักเรียนในสังกัด (25 มิถุนายน 2564)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
19
69
91
160
211
1,615
1,558
3,173
214
1,682
1,601
3,283
รวมอนุบาล
444
3,366
3,250
6,616
228
1,911
1,806
3,717
229
2,033
1,833
3,866
ประถมศึกษาปีที่ 3
224
2,142
1,975
4,117
ประถมศึกษาปีที่ 4
226
2,105
2,097
4,202
ประถมศึกษาปีที่ 5
232
2,104
1,916
4,020
ประถมศึกษาปีที่ 6
224
2,067
2,024
4,091
รวมประถมศึกษา
1,363
12,362
11,651
24,013
มัธยมศึกษาปีที่ 1
71
800
671
1,471
มัธยมศึกษาปีที่ 2
71
750
609
1,359
70
730
629
1,359
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
212
2,280
1,909
4,189
มัธยมศึกษาปีที่ 4
2
21
33
54
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
27
52
79
มัธยมศึกษาปีที่ 6
2
26
26
52
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย
7
74
111
185
รวมมัธยมปลาย/ปวช.
7
74
111
185
รวมทั้งหมด
2,026
18,082
16,921
35,003
จำนวนนักเรียนในสังกัด จำแนกรายอำเภอ (25 มิถุนายน 2564)
อำเภอ
โรงเรียน
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
71
960
7,826
7,311
15,137
26
261
2,592
2,496
5,088
14
164
1,453
1,406
2,859
10
101
1,060
1,012
2,072
18
174
1,420
1,295
2,715
20
198
2,015
1,811
3,826
16
168
1,716
1,590
3,306
รวมทั้งหมด
175
2,026
18,082
16,921
35,003
จำนวนนักเรียนในสังกัด จำแนกรายตำบลและอำเภอ (25 มิถุนายน 2564)
ตำบล
อำเภอ
โรงเรียน
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
7
164
2,594
2,639
5,233
6
67
721
629
1,350
3
24
197
185
382
5
44
262
218
480
7
78
631
592
1,223
2
74
290
268
558
2
22
230
219
449
3
27
142
128
270
6
69
692
593
1,285
7
57
453
383
836
6
55
440
335
775
5
43
334
297
631
6
57
371
336
707
4
36
277
266
543
2
143
192
223
415
2
36
513
476
989
4
38
381
344
725
6
54
467
444
911
7
70
746
791
1,537
7
63
485
441
926
3
50
519
547
1,066
7
65
476
421
897
4
49
458
438
896
2
22
282
258
540
2
19
246
265
511
2
22
298
287
585
4
38
234
202
436
7
72
680
599
1,279
3
30
233
207
440
5
42
230
208
438
3
30
277
281
558
4
38
377
434
811
6
61
724
589
1,313
3
30
361
318
679
5
46
294
261
555
2
23
259
209
468
6
65
503
475
978
3
30
332
292
624
5
54
667
623
1,290
2
19
214
200
414
รวมทั้งหมด
175
2,026
18,082
16,921
35,003
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 6616 คน

18.90%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 24013 คน

68.60%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 4189 คน

11.97%

นักเรียนระดับมัธยมปลาย/เทียบเท่า จำนวน 185 คน

0.53%
รายละเอียดทั้งหมด