ข้อมูลนักเรียน (18 กรกฏาคม 2563)

35,438
จำนวนนักเรียน
18,262
นักเรียนชาย
17,176
นักเรียนหญิง
1,855
ห้องเรียน
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เปรียบจำนวนนักเรียนตามระดับชั้น
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
19
98
100
198
192
1,604
1,548
3,152
194
1,751
1,645
3,396
รวมอนุบาล
405
3,453
3,293
6,746
205
2,015
1,833
3,848
207
2,110
1,938
4,048
ประถมศึกษาปีที่ 3
205
2,067
2,067
4,134
ประถมศึกษาปีที่ 4
204
2,083
1,901
3,984
ประถมศึกษาปีที่ 5
203
2,066
2,005
4,071
ประถมศึกษาปีที่ 6
206
2,098
2,129
4,227
รวมประถมศึกษา
1,230
12,439
11,873
24,312
มัธยมศึกษาปีที่ 1
72
776
642
1,418
มัธยมศึกษาปีที่ 2
70
780
662
1,442
71
735
586
1,321
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
213
2,291
1,890
4,181
มัธยมศึกษาปีที่ 4
3
35
60
95
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
27
27
54
มัธยมศึกษาปีที่ 6
2
17
33
50
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย
7
79
120
199
รวมมัธยมปลาย/ปวช.
7
79
120
199
รวมทั้งหมด
1,855
18,262
17,176
35,438
จำนวนนักเรียนในสังกัด จำแนกรายอำเภอ (18 กรกฏาคม 2563)
อำเภอ
โรงเรียน
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
71
793
7,905
7,412
15,317
26
261
2,597
2,493
5,090
14
163
1,493
1,434
2,927
10
102
1,103
1,062
2,165
18
172
1,413
1,309
2,722
20
199
1,996
1,835
3,831
16
165
1,755
1,631
3,386
รวมทั้งหมด
175
1,855
18,262
17,176
35,438
จำนวนนักเรียนในสังกัด จำแนกรายตำบลและอำเภอ (18 กรกฏาคม 2563)
ตำบล
อำเภอ
โรงเรียน
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
7
164
2,632
2,653
5,285
6
68
704
627
1,331
3
24
201
190
391
5
43
251
225
476
7
81
665
602
1,267
2
29
307
291
598
2
22
228
218
446
3
27
147
130
277
6
67
677
605
1,282
7
58
439
393
832
6
55
435
333
768
5
43
329
297
626
6
57
383
354
737
4
36
297
282
579
2
19
210
212
422
2
36
497
488
985
4
37
397
333
730
6
56
478
432
910
7
70
748
798
1,546
7
62
477
442
919
3
50
559
554
1,113
7
65
469
434
903
4
48
465
446
911
2
22
324
297
621
2
19
254
274
528
2
22
320
291
611
4
39
205
200
405
7
70
637
613
1,250
3
30
241
190
431
5
42
249
206
455
3
30
286
300
586
4
38
368
425
793
6
61
728
602
1,330
3
30
360
328
688
5
46
288
265
553
2
24
252
215
467
6
64
504
472
976
3
30
362
331
693
5
52
672
632
1,304
2
19
217
196
413
รวมทั้งหมด
175
1,855
18,262
17,176
35,438
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 6746 คน

19.04%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 24312 คน

68.60%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 4181 คน

11.80%

นักเรียนระดับมัธยมปลาย/เทียบเท่า จำนวน 199 คน

0.56%
รายละเอียดทั้งหมด