ข้อมูลนักเรียนแยกเกณฑ์มาตรฐาน ในสังกัด จำนวน 35,438 คน ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1


เปรียบเทียบข้อมูลนักเรียนแยกเกณฑ์มาตรฐาน ในสังกัด จำนวน 35,438 คน ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1
จำนวนนักเรียนแยกเกณฑ์มาตรฐาน ในสังกัด จำนวน 35,438 คน ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
นักเรียนทั้งหมด
น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์
ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์
น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์
น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์
ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์
น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์
น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์
ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์
น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์
47010001
บ้านพานสหราษฎร์บำรุง
212
46
12
5
38
27
17
128
173
112
47010002
บ้านประชาสุขสันติ์
138
39
17
13
24
19
12
75
102
65
47010003
โคกเลาะวิทยาคาร
188
18
6
4
32
21
11
138
161
126
47010004
บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา
39
10
4
3
2
3
1
27
32
24
47010005
ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์
405
35
27
13
84
62
42
286
316
253
47010006
ศรีบุญเรืองวิทยาคาร
349
57
35
19
53
28
13
239
286
208
47010007
บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
299
46
26
15
41
22
13
212
251
192
47010008
บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)
123
23
7
6
15
12
8
85
104
80
47010009
นายอวัฒนา
190
27
17
13
32
21
13
131
152
120
47010010
งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง
148
26
13
9
20
10
6
102
125
94
47010011
บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี'ชุมชนพัฒนา'
53
1
2
1
13
6
5
39
45
37
47010012
ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์
96
19
10
6
9
7
3
68
79
60
47010013
ทุ่งมนพิทยาคาร
180
27
31
18
12
13
5
141
136
120
47010014
ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์
101
18
15
9
13
11
4
70
75
59
47010015
บ้านป่าหว้าน
124
32
16
14
11
10
5
81
98
74
47010016
บ้านหนองหอย
423
44
41
20
60
43
22
319
339
278
47010017
ศิริราษฎร์วิทยาคาร
287
57
29
23
41
49
21
189
209
156
47010018
บ้านดอนเชียงคูณ
56
10
3
2
14
11
5
32
42
28
47010019
ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์
86
12
8
4
8
3
2
66
75
61
47010020
บ้านหนองมะเกลือ
126
18
13
9
17
14
9
91
99
82
47010021
บ้านกุดแข้
65
13
7
6
9
9
4
43
49
37
47010022
บ้านนาแก
102
7
9
3
13
9
5
82
84
72
47010023
บ้านดงขวาง
61
7
1
0
7
9
5
47
51
42
47010024
บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ
181
23
15
7
31
18
12
127
148
113
47010025
บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์
90
26
8
7
8
9
4
56
73
50
47010026
บ้านนากับแก้
81
13
10
8
10
3
1
58
68
54
47010027
บ้านหนองไผ่
253
30
9
7
40
37
22
183
207
166
47010029
บ้านพะโค
60
5
3
2
9
4
2
46
53
43
47010030
ท่าแร่วิทยา
538
54
41
24
108
56
37
376
441
340
47010032
อนุบาลสกลนคร
2,118
174
79
44
514
403
253
1,430
1,636
1,246
47010033
เชิงชุมราษฎร์นุกูล
1,952
184
119
70
437
317
196
1,331
1,516
1,163
47010034
สกลนคร(วันครู2501)
121
17
14
7
20
13
7
84
94
73
47010035
นาอ้อยคำสะอาด
94
19
12
9
10
8
6
65
74
61
47010036
เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
761
78
36
25
146
119
68
537
606
476
47010037
บ้านกกส้มโฮง
125
11
8
5
21
28
15
93
89
77
47010038
ธาตุนาเวงวิทยา
114
6
4
1
25
21
11
83
89
70
47010039
ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม
204
26
11
8
32
20
14
146
173
138
47010040
ห้วยปลาใยผดุงวิทยา
82
7
4
3
13
14
8
62
64
55
47010041
ผักแพวบำรุงวิทยา
86
18
10
9
12
10
6
56
66
51
47010042
บ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา
59
6
1
1
11
13
5
42
45
34
47010043
บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง
45
10
9
6
9
5
5
26
31
23
47010044
บ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา
90
22
26
10
9
6
2
59
58
39
47010045
บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์
120
14
17
9
17
15
9
89
88
75
47010046
บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์
109
38
45
27
6
4
1
65
60
44
47010047
บ้านดงขุมข้าว'คุรุราษฎร์รังสรรค์2'
225
19
14
6
43
32
23
163
179
146
47010048
บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์
63
11
7
5
9
5
2
43
51
38
47010049
บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์
106
21
14
9
12
9
4
73
83
63
47010050
ห้วยทรายวิทยา
119
13
6
5
11
15
7
95
98
86
47010051
บ้านหนองนาเลิศ
156
14
13
6
21
20
8
121
123
102
47010052
บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์
290
36
17
11
48
22
14
206
251
192
47010053
บ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน)
82
8
7
5
17
3
3
57
72
55
47010054
บ้านดอนแคน 'คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์'
180
19
11
9
30
13
6
131
156
122
47010055
บ้านท่าม่วง
93
18
12
9
15
10
6
60
71
53
47010056
บ้านดอนสัมพันธ์
38
8
5
4
1
2
1
29
31
27
47010057
บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)
283
39
27
18
43
29
18
201
227
182
47010058
บ้านสายปลาหลาย (คุรุราษฎร์ผดุง)
61
5
7
3
8
7
5
48
47
42
47010059
บ้านศรีวิชา'ครุราษฎร์อุทิศ'
192
29
26
18
28
21
10
135
145
116
47010060
บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง สาขาบ้านนาขาม
71
10
7
6
3
2
1
58
62
56
47010061
บ้านนาคำวิทยาคาร
204
20
17
12
31
27
11
153
160
132
47010062
บ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)
373
53
36
17
38
43
22
282
294
242
47010063
บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง
142
9
18
6
24
10
7
109
114
94
47010064
บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง
300
61
41
26
30
16
8
209
243
186
47010065
บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา
51
4
3
1
5
5
2
42
43
37
47010066
บ้านหนองสระ
75
18
8
4
4
7
3
53
60
45
47010067
บ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงวิทย์)
115
14
8
2
11
6
5
90
101
83
47010068
บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์)
178
22
14
6
30
14
10
126
150
114
47010069
บ้านท่าวัด'คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์'
207
21
15
7
40
21
10
146
171
127
47010070
บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง
235
25
27
12
43
17
13
167
191
148
47010071
บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
121
10
15
7
23
16
8
88
90
72
47010072
บ้านน้อยจอมศรี
128
16
11
7
25
18
9
87
99
76
47010073
บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ
95
12
7
7
19
9
6
64
79
61
47010074
อนุบาลกุสุมาลย์
695
105
107
54
94
55
35
496
533
426
47010075
บ้านอีกุด
290
111
95
74
17
4
2
162
191
139
47010076
ชุมชนนิรมัย
285
57
25
18
34
27
14
194
233
175
47010077
นาเพียงสว่างวิทยานุกูล
460
63
41
28
55
44
17
342
375
302
47010078
บ้านซ่งเต่า
78
10
3
2
5
7
0
63
68
55
47010079
บ้านกุงศรี
110
15
4
4
15
7
6
80
99
79
47010080
บ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร)
115
22
6
6
15
15
8
78
94
71
47010081
นาเพียงสว่างวิทยานุกูล (สาขาศรีคงคำ)
21
1
0
0
6
3
3
14
18
14
47010082
บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี
126
32
10
8
8
3
2
86
113
83
47010083
บ้านโคกม่วง
122
39
8
7
12
9
4
71
105
65
47010084
บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา
207
23
27
14
32
19
13
152
161
133
47010085
บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ
115
23
16
11
13
10
3
79
89
68
47010086
บ้านม่วงวิทยา
286
23
28
14
54
42
25
209
216
179
47010087
บ้านนาดี
97
20
13
9
15
7
6
62
77
57
47010088
ไพศาลวิทยา
164
31
33
12
12
13
6
121
118
94
47010089
บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5
583
95
47
26
71
49
26
417
487
373
47010090
บ้านกุดฮู
160
15
24
8
13
7
6
132
129
115
47010091
บ้านห้วยกอกหนองเค็ม
122
24
17
9
13
5
3
85
100
75
47010092
บ้านกุดสะกอย
135
16
11
9
13
7
7
106
117
104
47010093
บ้านอุ่มจาน
94
12
14
7
10
9
5
72
71
61
47010094
บ้านโคกสะอาด
43
7
8
4
8
2
1
28
33
23
47010095
แก้งคำประชาสามัคคี
66
8
19
8
1
0
0
57
47
46
47010096
ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211
295
29
26
15
47
30
22
219
239
201
47010097
บ้านสนามบิน
39
2
8
1
4
1
0
33
30
25
47010098
บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร
235
16
21
6
39
23
14
180
191
157
47010099
บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง
147
22
12
6
21
5
3
104
130
97
47010100
บ้านจันทร์เพ็ญ
176
10
7
1
26
11
7
140
158
130
47010101
บ้านห้วยหวด
24
5
2
2
4
2
2
15
20
15
47010102
บ้านกวนบุ่น
64
20
18
10
2
7
2
42
39
29
47010103
บ้านโคกกลาง
141
24
17
10
7
8
4
110
116
99
47010104
นางอยโพนปลาโหล
124
13
10
8
17
10
5
94
104
87
47010105
อนุบาลเต่างอย
497
57
34
20
92
78
40
348
385
298
47010106
บ้านนาอ่างม่วงคำ
332
37
26
14
40
30
15
255
276
228
47010107
บ้านนาตาลคำข่า
279
34
31
16
45
42
19
200
206
163
47010108
บ้านหนองบึงทวาย
166
26
16
11
23
20
13
117
130
106
47010109
บ้านดงหลวง
362
41
39
20
55
32
20
266
291
236
47010110
บ้านด่านม่วงคำ
86
8
8
5
12
8
5
66
70
60
47010111
บ้านลาดค้อ
41
5
3
1
5
1
1
31
37
29
47010112
บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา
35
3
0
0
9
7
7
23
28
23
47010113
บ้านหนองกอมป่าขาว
125
9
25
4
13
43
10
103
57
50
47010114
บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์
168
9
8
1
28
21
5
131
139
108
47010115
บ้านนามนประชาสามัคคี
71
4
7
2
10
13
4
57
51
43
47010116
บ้านห้วยหีบวิทยาธาร
190
22
17
7
30
17
11
138
156
122
47010117
บ้านนาสีนวล
105
13
19
7
21
6
5
71
80
58
47010118
บ้านห้วยแคน
87
16
8
8
10
3
3
61
76
61
47010119
บ้านหนองแข้โนนมาลา
107
19
16
12
12
4
2
76
87
70
47010120
บ้านตองโขบ
151
22
12
11
20
18
11
109
121
101
47010121
อนุบาลโคกศรีสุพรรณ
539
65
32
19
99
71
42
375
436
333
47010122
บ้านแมดนาท่ม
296
48
27
20
30
17
9
218
252
204
47010123
บ้านโพนทองประชาอุทิศ
161
32
20
10
22
12
9
107
129
94
47010124
บ้านไร่นาดี
129
17
6
5
19
12
9
93
111
89
47010125
บ้านห้วยยาง
214
11
9
4
55
39
27
148
166
131
47010126
บ้านดงหนองเหียน
69
7
3
3
18
8
7
44
58
43
47010127
บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา
148
22
12
10
24
18
11
102
118
93
47010128
บ้านโนนกุง
232
29
8
5
41
30
20
162
194
149
47010129
บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย
235
26
13
9
32
28
15
177
194
160
47010130
นาแก้วพิทยาคม
271
19
15
4
39
16
9
213
240
195
47010131
บ้านกลางนาเดื่อ
326
41
26
16
48
38
14
237
262
204
47010132
บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา
230
23
17
13
31
25
12
176
188
159
47010133
หนองผือเทพนิมิต
303
37
18
13
46
31
17
220
254
202
47010134
บ้านโคกแก้ว
44
4
3
1
6
9
2
34
32
25
47010135
บ้านนาเดื่อ
156
27
19
14
12
8
4
117
129
108
47010136
บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ
223
30
17
14
35
18
8
158
188
145
47010137
บ้านป่าผาง
260
71
75
55
22
20
8
167
165
136
47010138
บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง
205
30
22
19
42
22
16
133
161
124
47010139
โพนงามโคกวิทยาคาร
76
8
4
2
10
12
2
58
60
46
47010140
บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง
123
6
8
4
21
11
6
96
104
87
47010141
ท่าศาลาราษฎร์วิทยา
182
26
11
5
24
38
5
132
133
101
47010142
บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์
96
15
9
7
13
18
8
68
69
58
47010143
โพนบกผดุงศาสตร์
76
11
0
0
9
5
4
56
71
55
47010144
อนุบาลโพนนาแก้ว
248
50
24
18
35
26
15
163
198
146
47010145
บ้านโพนวัฒนาวิทยา
284
30
16
10
42
21
12
212
247
197
47010146
บ้านวังปลาเซือม
64
13
10
8
7
8
2
44
46
36
47010147
บ้านนาจาน
197
18
9
4
48
25
10
131
163
111
47010148
บ้านกกปลาซิวนาโด่
273
24
14
9
51
27
20
198
232
187
47010149
บ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์
140
25
21
12
14
4
3
101
115
91
47010151
บ้านโคกภู
171
37
19
15
18
12
5
116
140
105
47010153
บ้านบ่อเดือนห้า
235
31
17
14
38
27
16
166
191
152
47010154
อนุบาลภูพาน
264
48
23
17
33
41
18
183
200
154
47010155
บ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์
290
38
14
11
51
52
31
201
224
178
47010156
เขื่อนน้ำพุง
344
49
26
16
49
36
17
246
282
218
47010157
บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา
81
9
4
3
17
5
5
55
72
54
47010158
ชุมชนบ้านสร้างค้อ
376
25
39
16
63
48
22
288
289
240
47010159
บ้านชมภูพาน
168
24
13
9
13
16
6
131
139
117
47010160
บัานสะพานสาม
74
6
5
3
14
11
8
54
58
49
47010161
บ้านใหม่พัฒนา
107
13
8
8
22
11
8
72
88
69
47010163
บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์
170
20
17
14
28
19
10
122
134
110
47010164
น้ำพุงจัดระเบียบวิทยา
187
17
7
4
19
20
7
151
160
135
47010165
บ้านฮ่องสิมประชาสรร
242
24
21
12
35
24
14
183
197
164
47010166
บ้านหลุบเลา
264
25
15
11
42
31
16
197
218
178
47020001
กุดบากราษฎร์บำรุง
537
79
49
35
70
52
31
388
436
354
47020002
บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
282
30
15
9
58
35
18
194
232
172
47020003
บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี
294
61
60
37
27
14
7
206
220
176
47020004
ชุมชนบ้านกุดไห
329
49
22
16
43
48
16
237
259
200
47020005
บ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'
292
37
20
15
33
30
12
222
242
199
47020006
บ้านค้อน้อย
103
12
4
4
13
14
8
78
85
72
47020007
บ้านค้อใหญ่
187
21
20
6
19
16
4
147
151
121
47020009
บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา
117
23
9
5
14
14
9
80
94
74
47020010
บ้านกุดน้ำใส
52
7
3
3
5
6
3
40
43
38
47020011
บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา
152
20
17
14
20
14
5
112
121
100
47020012
บ้านนาขาม
185
26
22
15
19
16
5
140
147
122
47020013
บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา
146
30
7
4
15
19
9
101
120
88
47020014
บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์
225
24
16
9
37
30
18
164
179
145
47020015
บ้านเชิงดอย
26
5
1
1
1
1
0
20
24
19