จำนวนนักเรียนในสังกัด จำนวน 175 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2564)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
47010001
บ้านพานสหราษฎร์บำรุง ขมิ้น เมืองสกลนคร
12
130
113
243
47010002
บ้านประชาสุขสันติ์ ขมิ้น เมืองสกลนคร
9
66
77
143
47010003
โคกเลาะวิทยาคาร ขมิ้น เมืองสกลนคร
11
97
91
188
47010004
บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา ขมิ้น เมืองสกลนคร
8
21
16
37
47010005
ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ ขมิ้น เมืองสกลนคร
15
207
191
398
47010006
ศรีบุญเรืองวิทยาคาร ขมิ้น เมืองสกลนคร
12
200
141
341
47010007
บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร โคกก่อง เมืองสกลนคร
11
135
148
283
47010008
บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) โคกก่อง เมืองสกลนคร
132
57
75
132
47010009
นายอวัฒนา งิ้วด่อน เมืองสกลนคร
8
92
81
173
47010010
งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง งิ้วด่อน เมืองสกลนคร
8
76
80
156
47010011
บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา) งิ้วด่อน เมืองสกลนคร
8
29
24
53
47010012
ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ เชียงเครือ เมืองสกลนคร
9
40
41
81
47010013
ทุ่งมนพิทยาคาร เชียงเครือ เมืองสกลนคร
11
85
81
166
47010014
ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ เชียงเครือ เมืองสกลนคร
8
45
47
92
47010015
บ้านป่าหว้าน เชียงเครือ เมืองสกลนคร
8
54
58
112
47010016
บ้านหนองหอย เชียงเครือ เมืองสกลนคร
21
230
203
433
47010017
ศิริราษฎร์วิทยาคาร เชียงเครือ เมืองสกลนคร
13
145
133
278
47010018
บ้านดอนเชียงคูณ เชียงเครือ เมืองสกลนคร
8
32
29
61
47010019
ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ ดงชน เมืองสกลนคร
8
57
28
85
47010020
บ้านหนองมะเกลือ ดงชน เมืองสกลนคร
11
58
58
116
47010021
บ้านกุดแข้ ดงชน เมืองสกลนคร
8
27
42
69
47010022
บ้านนาแก ดงมะไฟ เมืองสกลนคร
9
55
47
102
47010023
บ้านดงขวาง ดงมะไฟ เมืองสกลนคร
8
35
22
57
47010024
บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร
11
121
74
195
47010025
บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร
8
48
40
88
47010026
บ้านนากับแก้ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร
8
49
33
82
47010027
บ้านหนองไผ่ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร
11
132
119
251
47010029
บ้านพะโค ท่าแร่ เมืองสกลนคร
54
31
22
53
47010030
ท่าแร่วิทยา ท่าแร่ เมืองสกลนคร
20
259
246
505
47010032
อนุบาลสกลนคร ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
54
1035
1085
2,120
47010033
เชิงชุมราษฎร์นุกูล ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
54
977
948
1,925
47010034
สกลนคร(วันครู2501) ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
9
58
47
105
47010035
นาอ้อยคำสะอาด ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
8
41
45
86
47010036
เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
23
372
392
764
47010037
บ้านกกส้มโฮง ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
8
58
71
129
47010038
ธาตุนาเวงวิทยา ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
8
53
51
104
47010039
ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม โนนหอม เมืองสกลนคร
11
109
96
205
47010040
ห้วยปลาใยผดุงวิทยา โนนหอม เมืองสกลนคร
9
45
45
90
47010041
ผักแพวบำรุงวิทยา โนนหอม เมืองสกลนคร
8
45
41
86
47010042
บ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา โนนหอม เมืองสกลนคร
8
34
18
52
47010043
บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง โนนหอม เมืองสกลนคร
8
29
18
47
47010044
บ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา พังขว้าง เมืองสกลนคร
8
39
44
83
47010045
บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ พังขว้าง เมืองสกลนคร
8
68
54
122
47010046
บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ พังขว้าง เมืองสกลนคร
9
59
52
111
47010047
บ้านดงขุมข้าว (คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2) พังขว้าง เมืองสกลนคร
8
120
100
220
47010048
บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ พังขว้าง เมืองสกลนคร
8
49
21
70
47010049
บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ พังขว้าง เมืองสกลนคร
8
58
45
103
47010050
ห้วยทรายวิทยา พังขว้าง เมืองสกลนคร
8
60
67
127
47010051
บ้านหนองนาเลิศ ม่วงลาย เมืองสกลนคร
11
87
76
163
47010052
บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ ม่วงลาย เมืองสกลนคร
11
143
143
286
47010053
บ้านนา(คุรุราษฎรอุทิศวิทยายน) หนองลาด เมืองสกลนคร
9
39
38
77
47010054
บ้านดอนแคน หนองลาด เมืองสกลนคร
11
83
93
176
47010055
บ้านท่าม่วง หนองลาด เมืองสกลนคร
9
45
42
87
47010056
บ้านดอนสัมพันธ์ หนองลาด เมืองสกลนคร
9
27
12
39
47010057
บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) หนองลาด เมืองสกลนคร
11
157
122
279
47010058
บ้านสายปลาหลาย (คุรุราษฎร์ผดุง) หนองลาด เมืองสกลนคร
8
20
29
49
47010059
บ้านศรีวิชา คุรุราษฎร์อุทิศ ห้วยยาง เมืองสกลนคร
8
96
86
182
47010060
บ้านพะเนาว์ราษฏร์บำรุง สาขาบ้านนาขาม ห้วยยาง เมืองสกลนคร
8
36
42
78
47010061
บ้านนาคำวิทยาคาร ห้วยยาง เมืองสกลนคร
11
100
99
199
47010062
บ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์) ห้วยยาง เมืองสกลนคร
20
197
179
376
47010063
บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง ห้วยยาง เมืองสกลนคร
11
89
59
148
47010064
บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง ห้วยยาง เมืองสกลนคร
11
174
128
302
47010065
บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร
8
22
16
38
47010066
บ้านหนองสระ เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร
8
41
38
79
47010067
บ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงวิทย์) เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร
8
53
70
123
47010068
บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร
8
101
76
177
47010069
บ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์ เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร
11
117
97
214
47010070
บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง ฮางโฮง เมืองสกลนคร
11
112
107
219
47010071
บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา ฮางโฮง เมืองสกลนคร
9
50
61
111
47010072
บ้านน้อยจอมศรี ฮางโฮง เมืองสกลนคร
8
71
44
115
47010073
บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ ฮางโฮง เมืองสกลนคร
8
44
54
98
47010074
อนุบาลกุสุมาลย์ กุสุมาลย์ กุสุมาลย์
24
368
329
697
47010075
บ้านอีกุด กุสุมาลย์ กุสุมาลย์
12
145
147
292
47010076
ชุมชนนิรมัย โพธิไพศาล กุสุมาลย์
8
147
137
284
47010077
นาเพียงสว่างวิทยานุกูล นาเพียง กุสุมาลย์
19
237
226
463
47010078
บ้านซ่งเต่า นาเพียง กุสุมาลย์
8
39
42
81
47010079
บ้านกุงศรี นาเพียง กุสุมาลย์
8
51
54
105
47010080
บ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร) นาเพียง กุสุมาลย์
8
66
46
112
47010081
นาเพียงสว่างวิทยานุกูล (สาขาศรีคงคำ) นาเพียง กุสุมาลย์
3
15
6
21
47010082
บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี นาเพียง กุสุมาลย์
8
59
70
129
47010083
บ้านโคกม่วง นาโพธิ์ กุสุมาลย์
8
69
52
121
47010084
บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา นาโพธิ์ กุสุมาลย์
8
99
103
202
47010085
บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ นาโพธิ์ กุสุมาลย์
9
63
57
120
47010086
บ้านม่วงวิทยา นาโพธิ์ กุสุมาลย์
13
150
132
282
47010087
บ้านนาดี โพธิไพศาล กุสุมาลย์
8
58
47
105
47010088
ไพศาลวิทยา โพธิไพศาล กุสุมาลย์
9
76
81
157
47010089
บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 โพธิไพศาล กุสุมาลย์
21
256
332
588
47010090
บ้านกุดฮู โพธิไพศาล กุสุมาลย์
8
79
84
163
47010091
บ้านห้วยกอกหนองเค็ม โพธิไพศาล กุสุมาลย์
8
58
51
109
47010092
บ้านกุดสะกอย โพธิไพศาล กุสุมาลย์
8
72
59
131
47010093
บ้านอุ่มจาน อุ่มจาน กุสุมาลย์
8
50
52
102
47010094
บ้านโคกสะอาด อุ่มจาน กุสุมาลย์
9
19
24
43
47010095
แก้งคำประชาสามัคคี อุ่มจาน กุสุมาลย์
8
41
28
69
47010096
ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211 อุ่มจาน กุสุมาลย์
11
161
126
287
47010097
บ้านสนามบิน อุ่มจาน กุสุมาลย์
8
23
13
36
47010098
บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร อุ่มจาน กุสุมาลย์
11
115
121
236
47010099
บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง อุ่มจาน กุสุมาลย์
8
76
77
153
47010100
บ้านจันทร์เพ็ญ จันทร์เพ็ญ เต่างอย
11
121
92
213
47010101
บ้านห้วยหวด จันทร์เพ็ญ เต่างอย
7
13
9
22
47010102
บ้านกวนบุ่น จันทร์เพ็ญ เต่างอย
9
33
21
54
47010103
บ้านโคกกลาง จันทร์เพ็ญ เต่างอย
11
67
80
147
47010104
นางอยโพนปลาโหล เต่างอย เต่างอย
8
68
53
121
47010105
อนุบาลเต่างอย เต่างอย เต่างอย
14
214
205
419
47010106
บ้านนาอ่างม่วงคำ นาตาล เต่างอย
11
165
164
329
47010107
บ้านนาตาลคำข่า นาตาล เต่างอย
11
133
123
256
47010108
บ้านหนองบึงทวาย บึงทวาย เต่างอย
8
74
84
158
47010109
บ้านดงหลวง บึงทวาย เต่างอย
11
172
181
353
47010110
บ้านด่านม่วงคำ ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ
8
34
46
80
47010111
บ้านลาดค้อ ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ
7
20
23
43
47010112
บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ
8
15
17
32
47010113
บ้านหนองกอมป่าขาว ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ
8
62
60
122
47010114
บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ
11
99
62
161
47010115
บ้านนามนประชาสามัคคี ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
8
37
36
73
47010116
บ้านห้วยหีบวิทยาธาร ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
11
105
90
195
47010117
บ้านนาสีนวล ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
8
53
47
100
47010118
บ้านห้วยแคน ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
8
58
39
97
47010119
บ้านหนองแข้โนนมาลา ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
8
52
46
98
47010120
บ้านตองโขบ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
8
78
68
146
47010121
อนุบาลโคกศรีสุพรรณ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
21
297
273
570
47010122
บ้านแมดนาท่ม แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ
11
143
132
275
47010123
บ้านโพนทองประชาอุทิศ แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ
8
68
83
151
47010124
บ้านไร่นาดี แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ
11
66
66
132
47010125
บ้านห้วยยาง เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ
11
118
102
220
47010126
บ้านดงหนองเหียน เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ
8
38
35
73
47010127
บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ
11
77
70
147
47010128
บ้านโนนกุง เชียงสือ โพนนาแก้ว
11
131
89
220
47010129
บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย เชียงสือ โพนนาแก้ว
12
128
120
248
47010130
นาแก้วพิทยาคม นาแก้ว โพนนาแก้ว
11
157
119
276
47010131
บ้านกลางนาเดื่อ นาแก้ว โพนนาแก้ว
11
182
140
322
47010132
บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา นาแก้ว โพนนาแก้ว
11
127
102
229
47010133
หนองผือเทพนิมิต นาแก้ว โพนนาแก้ว
12
166
119
285
47010134
บ้านโคกแก้ว นาแก้ว โพนนาแก้ว
8
23
22
45
47010135
บ้านนาเดื่อ นาแก้ว โพนนาแก้ว
8
69
87
156
47010136
บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว
11
115
99
214
47010137
บ้านป่าผาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว
11
133
120
253
47010138
บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว
8
113
99
212
47010139
โพนงามโคกวิทยาคาร บ้านแป้น โพนนาแก้ว
8
35
45
80
47010140
บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง บ้านแป้น โพนนาแก้ว
11
69
53
122
47010141
ท่าศาลาราษฎร์วิทยา บ้านแป้น โพนนาแก้ว
11
102
78
180
47010142
บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ บ้านแป้น โพนนาแก้ว
8
48
48
96
47010143
โพนบกผดุงศาสตร์ บ้านแป้น โพนนาแก้ว
8
40
37
77
47010144
อนุบาลโพนนาแก้ว บ้านโพน โพนนาแก้ว
8
123
147
270
47010145
บ้านโพนวัฒนาวิทยา บ้านโพน โพนนาแก้ว
11
126
150
276
47010146
บ้านวังปลาเซือม บ้านโพน โพนนาแก้ว
8
31
25
56
47010147
บ้านนาจาน บ้านโพน โพนนาแก้ว
11
97
112
209
47010148
บ้านกกปลาซิวนาโด่ กกปลาซิว ภูพาน
11
135
131
266
47010149
บ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ กกปลาซิว ภูพาน
8
79
69
148
47010151
บ้านโคกภู โคกภู ภูพาน
8
95
80
175
47010153
บ้านบ่อเดือนห้า โคกภู ภูพาน
8
118
105
223
47010154
อนุบาลภูพาน โคกภู ภูพาน
11
132
130
262
47010155
บ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์ โคกภู ภูพาน
11
148
131
279
47010156
เขื่อนน้ำพุง โคกภู ภูพาน
16
174
177
351
47010157
บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา สร้างค้อ ภูพาน
8
41
46
87
47010158
ชุมชนบ้านสร้างค้อ สร้างค้อ ภูพาน
19
173
196
369
47010159
ไทยรัฐวิทยา ๑๑๐ (บ้านชมภูพาน) สร้างค้อ ภูพาน
8
88
73
161
47010160
บ้านสะพานสาม สร้างค้อ ภูพาน
8
44
33
77
47010161
บ้านใหม่พัฒนา สร้างค้อ ภูพาน
11
66
51
117
47010163
บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ สร้างค้อ ภูพาน
11
91
76
167
47010164
น้ำพุงจัดระเบียบวิทยา หลุบเลา ภูพาน
8
82
79
161
47010165
บ้านฮ่องสิมประชาสรร หลุบเลา ภูพาน
11
111
85
196
47010166
บ้านหลุบเลา หลุบเลา ภูพาน
11
139
128
267
47020001
กุดบากราษฎร์บำรุง กุดบาก กุดบาก
20
229
263
492
47020002
บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง กุดบาก กุดบาก
12
152
132
284
47020003
บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี กุดบาก กุดบาก
18
138
152
290
47020004
ชุมชนบ้านกุดไห กุดไห กุดบาก
19
162
166
328
47020005
บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) กุดไห กุดบาก
11
152
131
283
47020006
บ้านค้อน้อย กุดไห กุดบาก
8
52
51
103
47020007
บ้านค้อใหญ่ กุดไห กุดบาก
11
92
90
182
47020009
บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา นาม่อง กุดบาก
11
56
44
100
47020010
บ้านกุดน้ำใส นาม่อง กุดบาก
8
30
23
53
47020011
บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา นาม่อง กุดบาก
11
78
82
160
47020012
บ้านนาขาม นาม่อง กุดบาก
8
91
83
174
47020013
บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา นาม่อง กุดบาก
8
88
72
160
47020014
บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ นาม่อง กุดบาก
11
119
102
221
47020015
บ้านเชิงดอย นาม่อง กุดบาก
8
14
15
29