จำนวนนักเรียนในสังกัด จำนวน 175 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
47010001
บ้านพานสหราษฎร์บำรุง ขมิ้น เมืองสกลนคร
12
121
91
212
47010002
บ้านประชาสุขสันติ์ ขมิ้น เมืองสกลนคร
9
62
76
138
47010003
โคกเลาะวิทยาคาร ขมิ้น เมืองสกลนคร
11
99
89
188
47010004
บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา ขมิ้น เมืองสกลนคร
8
22
17
39
47010005
ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ ขมิ้น เมืองสกลนคร
16
198
207
405
47010006
ศรีบุญเรืองวิทยาคาร ขมิ้น เมืองสกลนคร
12
202
147
349
47010007
บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร โคกก่อง เมืองสกลนคร
11
150
149
299
47010008
บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) โคกก่อง เมืองสกลนคร
8
60
63
123
47010009
นายอวัฒนา งิ้วด่อน เมืองสกลนคร
8
99
91
190
47010010
งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง งิ้วด่อน เมืองสกลนคร
8
74
74
148
47010011
บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา) งิ้วด่อน เมืองสกลนคร
8
28
25
53
47010012
ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ เชียงเครือ เมืองสกลนคร
9
47
49
96
47010013
ทุ่งมนพิทยาคาร เชียงเครือ เมืองสกลนคร
11
98
82
180
47010014
ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ เชียงเครือ เมืองสกลนคร
8
48
53
101
47010015
บ้านป่าหว้าน เชียงเครือ เมืองสกลนคร
8
63
61
124
47010016
บ้านหนองหอย เชียงเครือ เมืองสกลนคร
21
233
190
423
47010017
ศิริราษฎร์วิทยาคาร เชียงเครือ เมืองสกลนคร
16
145
142
287
47010018
บ้านดอนเชียงคูณ เชียงเครือ เมืองสกลนคร
8
31
25
56
47010019
ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ ดงชน เมืองสกลนคร
8
58
28
86
47010020
บ้านหนองมะเกลือ ดงชน เมืองสกลนคร
11
61
65
126
47010021
บ้านกุดแข้ ดงชน เมืองสกลนคร
8
28
37
65
47010022
บ้านนาแก ดงมะไฟ เมืองสกลนคร
9
54
48
102
47010023
บ้านดงขวาง ดงมะไฟ เมืองสกลนคร
8
37
24
61
47010024
บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร
11
113
68
181
47010025
บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร
8
46
44
90
47010026
บ้านนากับแก้ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร
8
49
32
81
47010027
บ้านหนองไผ่ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร
11
136
117
253
47010029
บ้านพะโค ท่าแร่ เมืองสกลนคร
8
36
24
60
47010030
ท่าแร่วิทยา ท่าแร่ เมืองสกลนคร
21
271
267
538
47010032
อนุบาลสกลนคร ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
54
1019
1099
2,118
47010033
เชิงชุมราษฎร์นุกูล ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
54
991
961
1,952
47010034
สกลนคร(วันครู2501) ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
9
67
54
121
47010035
นาอ้อยคำสะอาด ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
8
49
45
94
47010036
เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
23
384
377
761
47010037
บ้านกกส้มโฮง ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
8
60
65
125
47010038
ธาตุนาเวงวิทยา ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
8
62
52
114
47010039
ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม โนนหอม เมืองสกลนคร
11
105
99
204
47010040
ห้วยปลาใยผดุงวิทยา โนนหอม เมืองสกลนคร
9
40
42
82
47010041
ผักแพวบำรุงวิทยา โนนหอม เมืองสกลนคร
8
45
41
86
47010042
บ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา โนนหอม เมืองสกลนคร
8
34
25
59
47010043
บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง โนนหอม เมืองสกลนคร
7
27
18
45
47010044
บ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา พังขว้าง เมืองสกลนคร
8
45
45
90
47010045
บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ พังขว้าง เมืองสกลนคร
8
64
56
120
47010046
บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ พังขว้าง เมืองสกลนคร
9
56
53
109
47010047
บ้านดงขุมข้าว (คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2) พังขว้าง เมืองสกลนคร
9
118
107
225
47010048
บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ พังขว้าง เมืองสกลนคร
8
43
20
63
47010049
บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ พังขว้าง เมืองสกลนคร
8
60
46
106
47010050
ห้วยทรายวิทยา พังขว้าง เมืองสกลนคร
8
53
66
119
47010051
บ้านหนองนาเลิศ ม่วงลาย เมืองสกลนคร
11
76
80
156
47010052
บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ ม่วงลาย เมืองสกลนคร
11
152
138
290
47010053
บ้านนา(คุรุราษฎรอุทิศวิทยายน) หนองลาด เมืองสกลนคร
9
41
41
82
47010054
บ้านดอนแคน หนองลาด เมืองสกลนคร
11
91
89
180
47010055
บ้านท่าม่วง หนองลาด เมืองสกลนคร
9
49
44
93
47010056
บ้านดอนสัมพันธ์ หนองลาด เมืองสกลนคร
9
25
13
38
47010057
บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) หนองลาด เมืองสกลนคร
11
152
131
283
47010058
บ้านสายปลาหลาย (คุรุราษฎร์ผดุง) หนองลาด เมืองสกลนคร
8
25
36
61
47010059
บ้านศรีวิชา คุรุราษฎร์อุทิศ ห้วยยาง เมืองสกลนคร
8
94
98
192
47010060
บ้านพะเนาว์ราษฏร์บำรุง สาขาบ้านนาขาม ห้วยยาง เมืองสกลนคร
8
37
34
71
47010061
บ้านนาคำวิทยาคาร ห้วยยาง เมืองสกลนคร
11
103
101
204
47010062
บ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์) ห้วยยาง เมืองสกลนคร
18
192
181
373
47010063
บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง ห้วยยาง เมืองสกลนคร
11
81
61
142
47010064
บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง ห้วยยาง เมืองสกลนคร
11
170
130
300
47010065
บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร
8
31
20
51
47010066
บ้านหนองสระ เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร
8
37
38
75
47010067
บ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงวิทย์) เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร
8
51
64
115
47010068
บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร
8
99
79
178
47010069
บ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์ เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร
11
111
96
207
47010070
บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง ฮางโฮง เมืองสกลนคร
11
127
108
235
47010071
บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา ฮางโฮง เมืองสกลนคร
9
54
67
121
47010072
บ้านน้อยจอมศรี ฮางโฮง เมืองสกลนคร
8
74
54
128
47010073
บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ ฮางโฮง เมืองสกลนคร
8
42
53
95
47010074
อนุบาลกุสุมาลย์ กุสุมาลย์ กุสุมาลย์
24
361
334
695
47010075
บ้านอีกุด กุสุมาลย์ กุสุมาลย์
12
136
154
290
47010076
ชุมชนนิรมัย โพธิไพศาล กุสุมาลย์
8
153
132
285
47010077
นาเพียงสว่างวิทยานุกูล นาเพียง กุสุมาลย์
21
246
214
460
47010078
บ้านซ่งเต่า นาเพียง กุสุมาลย์
8
35
43
78
47010079
บ้านกุงศรี นาเพียง กุสุมาลย์
8
54
56
110
47010080
บ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร) นาเพียง กุสุมาลย์
8
73
42
115
47010081
นาเพียงสว่างวิทยานุกูล (สาขาศรีคงคำ) นาเพียง กุสุมาลย์
3
12
9
21
47010082
บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี นาเพียง กุสุมาลย์
8
58
68
126
47010083
บ้านโคกม่วง นาโพธิ์ กุสุมาลย์
8
69
53
122
47010084
บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา นาโพธิ์ กุสุมาลย์
8
109
98
207
47010085
บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ นาโพธิ์ กุสุมาลย์
9
61
54
115
47010086
บ้านม่วงวิทยา นาโพธิ์ กุสุมาลย์
12
158
128
286
47010087
บ้านนาดี โพธิไพศาล กุสุมาลย์
8
54
43
97
47010088
ไพศาลวิทยา โพธิไพศาล กุสุมาลย์
9
75
89
164
47010089
บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 โพธิไพศาล กุสุมาลย์
21
256
327
583
47010090
บ้านกุดฮู โพธิไพศาล กุสุมาลย์
8
81
79
160
47010091
บ้านห้วยกอกหนองเค็ม โพธิไพศาล กุสุมาลย์
8
62
60
122
47010092
บ้านกุดสะกอย โพธิไพศาล กุสุมาลย์
8
67
68
135
47010093
บ้านอุ่มจาน อุ่มจาน กุสุมาลย์
8
44
50
94
47010094
บ้านโคกสะอาด อุ่มจาน กุสุมาลย์
9
15
28
43
47010095
แก้งคำประชาสามัคคี อุ่มจาน กุสุมาลย์
8
36
30
66
47010096
ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211 อุ่มจาน กุสุมาลย์
10
158
137
295
47010097
บ้านสนามบิน อุ่มจาน กุสุมาลย์
8
27
12
39
47010098
บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร อุ่มจาน กุสุมาลย์
11
119
116
235
47010099
บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง อุ่มจาน กุสุมาลย์
8
78
69
147
47010100
บ้านจันทร์เพ็ญ จันทร์เพ็ญ เต่างอย
11
101
75
176
47010101
บ้านห้วยหวด จันทร์เพ็ญ เต่างอย
8
14
10
24
47010102
บ้านกวนบุ่น จันทร์เพ็ญ เต่างอย
9
34
30
64
47010103
บ้านโคกกลาง จันทร์เพ็ญ เต่างอย
11
56
85
141
47010104
นางอยโพนปลาโหล เต่างอย เต่างอย
8
71
53
124
47010105
อนุบาลเต่างอย เต่างอย เต่างอย
14
253
244
497
47010106
บ้านนาอ่างม่วงคำ นาตาล เต่างอย
11
177
155
332
47010107
บ้านนาตาลคำข่า นาตาล เต่างอย
11
143
136
279
47010108
บ้านหนองบึงทวาย บึงทวาย เต่างอย
8
75
91
166
47010109
บ้านดงหลวง บึงทวาย เต่างอย
11
179
183
362
47010110
บ้านด่านม่วงคำ ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ
8
39
47
86
47010111
บ้านลาดค้อ ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ
7
21
20
41
47010112
บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ
8
16
19
35
47010113
บ้านหนองกอมป่าขาว ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ
8
68
57
125
47010114
บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ
11
105
63
168
47010115
บ้านนามนประชาสามัคคี ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
8
33
38
71
47010116
บ้านห้วยหีบวิทยาธาร ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
11
101
89
190
47010117
บ้านนาสีนวล ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
8
57
48
105
47010118
บ้านห้วยแคน ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
8
50
37
87
47010119
บ้านหนองแข้โนนมาลา ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
8
55
52
107
47010120
บ้านตองโขบ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
8
74
77
151
47010121
อนุบาลโคกศรีสุพรรณ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
19
267
272
539
47010122
บ้านแมดนาท่ม แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ
11
147
149
296
47010123
บ้านโพนทองประชาอุทิศ แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ
8
75
86
161
47010124
บ้านไร่นาดี แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ
11
64
65
129
47010125
บ้านห้วยยาง เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ
11
120
94
214
47010126
บ้านดงหนองเหียน เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ
8
36
33
69
47010127
บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ
11
85
63
148
47010128
บ้านโนนกุง เชียงสือ โพนนาแก้ว
11
133
99
232
47010129
บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย เชียงสือ โพนนาแก้ว
13
119
116
235
47010130
นาแก้วพิทยาคม นาแก้ว โพนนาแก้ว
11
148
123
271
47010131
บ้านกลางนาเดื่อ นาแก้ว โพนนาแก้ว
11
181
145
326
47010132
บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา นาแก้ว โพนนาแก้ว
11
131
99
230
47010133
หนองผือเทพนิมิต นาแก้ว โพนนาแก้ว
12
177
126
303
47010134
บ้านโคกแก้ว นาแก้ว โพนนาแก้ว
8
23
21
44
47010135
บ้านนาเดื่อ นาแก้ว โพนนาแก้ว
8
68
88
156
47010136
บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว
11
112
111
223
47010137
บ้านป่าผาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว
11
136
124
260
47010138
บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว
8
112
93
205
47010139
โพนงามโคกวิทยาคาร บ้านแป้น โพนนาแก้ว
8
31
45
76
47010140
บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง บ้านแป้น โพนนาแก้ว
11
65
58
123
47010141
ท่าศาลาราษฎร์วิทยา บ้านแป้น โพนนาแก้ว
11
107
75
182
47010142
บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ บ้านแป้น โพนนาแก้ว
8
48
48
96
47010143
โพนบกผดุงศาสตร์ บ้านแป้น โพนนาแก้ว
8
37
39
76
47010144
อนุบาลโพนนาแก้ว บ้านโพน โพนนาแก้ว
8
113
135
248
47010145
บ้านโพนวัฒนาวิทยา บ้านโพน โพนนาแก้ว
11
133
151
284
47010146
บ้านวังปลาเซือม บ้านโพน โพนนาแก้ว
8
32
32
64
47010147
บ้านนาจาน บ้านโพน โพนนาแก้ว
11
90
107
197
47010148
บ้านกกปลาซิวนาโด่ กกปลาซิว ภูพาน
11
143
130
273
47010149
บ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ กกปลาซิว ภูพาน
8
74
66
140
47010151
บ้านโคกภู โคกภู ภูพาน
8
94
77
171
47010153
บ้านบ่อเดือนห้า โคกภู ภูพาน
8
131
104
235
47010154
อนุบาลภูพาน โคกภู ภูพาน
11
127
137
264
47010155
บ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์ โคกภู ภูพาน
11
153
137
290
47010156
เขื่อนน้ำพุง โคกภู ภูพาน
14
167
177
344
47010157
บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา สร้างค้อ ภูพาน
8
39
42
81
47010158
ชุมชนบ้านสร้างค้อ สร้างค้อ ภูพาน
18
180
196
376
47010159
ไทยรัฐวิทยา ๑๑๐ (บ้านชมภูพาน) สร้างค้อ ภูพาน
8
90
78
168
47010160
บ้านสะพานสาม สร้างค้อ ภูพาน
8
42
32
74
47010161
บ้านใหม่พัฒนา สร้างค้อ ภูพาน
11
56
51
107
47010163
บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ สร้างค้อ ภูพาน
11
97
73
170
47010164
น้ำพุงจัดระเบียบวิทยา หลุบเลา ภูพาน
8
96
91
187
47010165
บ้านฮ่องสิมประชาสรร หลุบเลา ภูพาน
11
132
110
242
47010166
บ้านหลุบเลา หลุบเลา ภูพาน
11
134
130
264
47020001
กุดบากราษฎร์บำรุง กุดบาก กุดบาก
22
261
276
537
47020002
บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง กุดบาก กุดบาก
11
150
132
282
47020003
บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี กุดบาก กุดบาก
17
148
146
294
47020004
ชุมชนบ้านกุดไห กุดไห กุดบาก
18
165
164
329
47020005
บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) กุดไห กุดบาก
11
155
137
292
47020006
บ้านค้อน้อย กุดไห กุดบาก
8
52
51
103
47020007
บ้านค้อใหญ่ กุดไห กุดบาก
11
93
94
187
47020009
บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา นาม่อง กุดบาก
11
62
55
117
47020010
บ้านกุดน้ำใส นาม่อง กุดบาก
8
28
24
52
47020011
บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา นาม่อง กุดบาก
11
76
76
152
47020012
บ้านนาขาม นาม่อง กุดบาก
8
93
92
185
47020013
บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา นาม่อง กุดบาก
8
77
69
146
47020014
บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ นาม่อง กุดบาก
11
121
104
225
47020015
บ้านเชิงดอย นาม่อง กุดบาก
8
12
14
26