จำนวนนักเรียนในสังกัด กลุ่มโรงเรียน ตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี จำนวน 10 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
47010115
บ้านนามนประชาสามัคคี ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
8
33
38
71
47010116
บ้านห้วยหีบวิทยาธาร ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
11
101
89
190
47010117
บ้านนาสีนวล ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
8
57
48
105
47010118
บ้านห้วยแคน ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
8
50
37
87
47010119
บ้านหนองแข้โนนมาลา ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
8
55
52
107
47010120
บ้านตองโขบ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
8
74
77
151
47010121
อนุบาลโคกศรีสุพรรณ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
19
267
272
539
47010125
บ้านห้วยยาง เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ
11
120
94
214
47010126
บ้านดงหนองเหียน เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ
8
36
33
69
47010127
บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ
11
85
63
148