จำนวนนักเรียนในสังกัด กลุ่มโรงเรียน เต่างอย จำนวน 10 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
47010100
บ้านจันทร์เพ็ญ จันทร์เพ็ญ เต่างอย
11
101
75
176
47010101
บ้านห้วยหวด จันทร์เพ็ญ เต่างอย
8
14
10
24
47010102
บ้านกวนบุ่น จันทร์เพ็ญ เต่างอย
9
34
30
64
47010103
บ้านโคกกลาง จันทร์เพ็ญ เต่างอย
11
56
85
141
47010104
นางอยโพนปลาโหล เต่างอย เต่างอย
8
71
53
124
47010105
อนุบาลเต่างอย เต่างอย เต่างอย
14
253
244
497
47010106
บ้านนาอ่างม่วงคำ นาตาล เต่างอย
11
177
155
332
47010107
บ้านนาตาลคำข่า นาตาล เต่างอย
11
143
136
279
47010108
บ้านหนองบึงทวาย บึงทวาย เต่างอย
8
75
91
166
47010109
บ้านดงหลวง บึงทวาย เต่างอย
11
179
183
362