จำนวนนักเรียนในสังกัด กลุ่มโรงเรียน กุดบาก จำนวน 14 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
47020001
กุดบากราษฎร์บำรุง กุดบาก กุดบาก
22
261
276
537
47020002
บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง กุดบาก กุดบาก
11
150
132
282
47020003
บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี กุดบาก กุดบาก
17
148
146
294
47020004
ชุมชนบ้านกุดไห กุดไห กุดบาก
18
165
164
329
47020005
บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) กุดไห กุดบาก
11
155
137
292
47020006
บ้านค้อน้อย กุดไห กุดบาก
8
52
51
103
47020007
บ้านค้อใหญ่ กุดไห กุดบาก
11
93
94
187
47020009
บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา นาม่อง กุดบาก
11
62
55
117
47020010
บ้านกุดน้ำใส นาม่อง กุดบาก
8
28
24
52
47020011
บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา นาม่อง กุดบาก
11
76
76
152
47020012
บ้านนาขาม นาม่อง กุดบาก
8
93
92
185
47020013
บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา นาม่อง กุดบาก
8
77
69
146
47020014
บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ นาม่อง กุดบาก
11
121
104
225
47020015
บ้านเชิงดอย นาม่อง กุดบาก
8
12
14
26