จำนวนนักเรียนในสังกัด กลุ่มโรงเรียน ภูผายล จำนวน 7 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
47010148
บ้านกกปลาซิวนาโด่ กกปลาซิว ภูพาน
11
143
130
273
47010149
บ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ กกปลาซิว ภูพาน
8
74
66
140
47010151
บ้านโคกภู โคกภู ภูพาน
8
94
77
171
47010153
บ้านบ่อเดือนห้า โคกภู ภูพาน
8
131
104
235
47010154
อนุบาลภูพาน โคกภู ภูพาน
11
127
137
264
47010155
บ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์ โคกภู ภูพาน
11
153
137
290
47010156
เขื่อนน้ำพุง โคกภู ภูพาน
14
167
177
344