จำนวนนักเรียนในสังกัด กลุ่มโรงเรียน ภูพานทอง จำนวน 9 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
47010157
บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา สร้างค้อ ภูพาน
8
39
42
81
47010158
ชุมชนบ้านสร้างค้อ สร้างค้อ ภูพาน
18
180
196
376
47010159
ไทยรัฐวิทยา ๑๑๐ (บ้านชมภูพาน) สร้างค้อ ภูพาน
8
90
78
168
47010160
บ้านสะพานสาม สร้างค้อ ภูพาน
8
42
32
74
47010161
บ้านใหม่พัฒนา สร้างค้อ ภูพาน
11
56
51
107
47010163
บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ สร้างค้อ ภูพาน
11
97
73
170
47010164
น้ำพุงจัดระเบียบวิทยา หลุบเลา ภูพาน
8
96
91
187
47010165
บ้านฮ่องสิมประชาสรร หลุบเลา ภูพาน
11
132
110
242
47010166
บ้านหลุบเลา หลุบเลา ภูพาน
11
134
130
264