จำนวนนักเรียนในสังกัด กลุ่มโรงเรียน ธาตุเชิงชุม จำนวน 10 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
47010009
นายอวัฒนา งิ้วด่อน เมืองสกลนคร
8
99
91
190
47010010
งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง งิ้วด่อน เมืองสกลนคร
8
74
74
148
47010011
บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา) งิ้วด่อน เมืองสกลนคร
8
28
25
53
47010032
อนุบาลสกลนคร ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
54
1019
1099
2,118
47010033
เชิงชุมราษฎร์นุกูล ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
54
991
961
1,952
47010034
สกลนคร(วันครู2501) ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
9
67
54
121
47010035
นาอ้อยคำสะอาด ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
8
49
45
94
47010036
เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
23
384
377
761
47010037
บ้านกกส้มโฮง ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
8
60
65
125
47010038
ธาตุนาเวงวิทยา ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
8
62
52
114