จำนวนนักเรียนในสังกัด กลุ่มโรงเรียน หนองหารหลวง จำนวน 12 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
47010007
บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร โคกก่อง เมืองสกลนคร
11
150
149
299
47010008
บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) โคกก่อง เมืองสกลนคร
8
60
63
123
47010019
ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ ดงชน เมืองสกลนคร
8
58
28
86
47010020
บ้านหนองมะเกลือ ดงชน เมืองสกลนคร
11
61
65
126
47010021
บ้านกุดแข้ ดงชน เมืองสกลนคร
8
28
37
65
47010051
บ้านหนองนาเลิศ ม่วงลาย เมืองสกลนคร
11
76
80
156
47010052
บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ ม่วงลาย เมืองสกลนคร
11
152
138
290
47010065
บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร
8
31
20
51
47010066
บ้านหนองสระ เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร
8
37
38
75
47010067
บ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงวิทย์) เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร
8
51
64
115
47010068
บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร
8
99
79
178
47010069
บ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์ เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร
11
111
96
207