จำนวนนักเรียนในสังกัด กลุ่มโรงเรียน ห้วยยางพังขว้าง จำนวน 13 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
47010044
บ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา พังขว้าง เมืองสกลนคร
8
45
45
90
47010045
บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ พังขว้าง เมืองสกลนคร
8
64
56
120
47010046
บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ พังขว้าง เมืองสกลนคร
9
56
53
109
47010047
บ้านดงขุมข้าว (คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2) พังขว้าง เมืองสกลนคร
9
118
107
225
47010048
บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ พังขว้าง เมืองสกลนคร
8
43
20
63
47010049
บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ พังขว้าง เมืองสกลนคร
8
60
46
106
47010050
ห้วยทรายวิทยา พังขว้าง เมืองสกลนคร
8
53
66
119
47010059
บ้านศรีวิชา คุรุราษฎร์อุทิศ ห้วยยาง เมืองสกลนคร
8
94
98
192
47010060
บ้านพะเนาว์ราษฏร์บำรุง สาขาบ้านนาขาม ห้วยยาง เมืองสกลนคร
8
37
34
71
47010061
บ้านนาคำวิทยาคาร ห้วยยาง เมืองสกลนคร
11
103
101
204
47010062
บ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์) ห้วยยาง เมืองสกลนคร
18
192
181
373
47010063
บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง ห้วยยาง เมืองสกลนคร
11
81
61
142
47010064
บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง ห้วยยาง เมืองสกลนคร
11
170
130
300