จำนวนนักเรียนในสังกัด กลุ่มโรงเรียน นาแก้วบ้านแป้น จำนวน 11 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
47010130
นาแก้วพิทยาคม นาแก้ว โพนนาแก้ว
11
148
123
271
47010131
บ้านกลางนาเดื่อ นาแก้ว โพนนาแก้ว
11
181
145
326
47010132
บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา นาแก้ว โพนนาแก้ว
11
131
99
230
47010133
หนองผือเทพนิมิต นาแก้ว โพนนาแก้ว
12
177
126
303
47010134
บ้านโคกแก้ว นาแก้ว โพนนาแก้ว
8
23
21
44
47010135
บ้านนาเดื่อ นาแก้ว โพนนาแก้ว
8
68
88
156
47010139
โพนงามโคกวิทยาคาร บ้านแป้น โพนนาแก้ว
8
31
45
76
47010140
บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง บ้านแป้น โพนนาแก้ว
11
65
58
123
47010141
ท่าศาลาราษฎร์วิทยา บ้านแป้น โพนนาแก้ว
11
107
75
182
47010142
บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ บ้านแป้น โพนนาแก้ว
8
48
48
96
47010143
โพนบกผดุงศาสตร์ บ้านแป้น โพนนาแก้ว
8
37
39
76