จำนวนนักเรียนในสังกัด กลุ่มโรงเรียน โพนสามัคคี จำนวน 9 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
47010128
บ้านโนนกุง เชียงสือ โพนนาแก้ว
11
133
99
232
47010129
บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย เชียงสือ โพนนาแก้ว
13
119
116
235
47010136
บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว
11
112
111
223
47010137
บ้านป่าผาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว
11
136
124
260
47010138
บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว
8
112
93
205
47010144
อนุบาลโพนนาแก้ว บ้านโพน โพนนาแก้ว
8
113
135
248
47010145
บ้านโพนวัฒนาวิทยา บ้านโพน โพนนาแก้ว
11
133
151
284
47010146
บ้านวังปลาเซือม บ้านโพน โพนนาแก้ว
8
32
32
64
47010147
บ้านนาจาน บ้านโพน โพนนาแก้ว
11
90
107
197