ข้อมูลนักเรียนแยกประเภทความด้อยโอกาส ในสังกัด จำนวน 18,623 คน ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1


เปรียบเทียบข้อมูลนักเรียนแยกประเภทความด้อยโอกาส ในสังกัด จำนวน 18,623 คน ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1
จำนวนนักเรียนแยกประเภทความด้อยโอกาส ในสังกัด จำนวน 18,623 คน ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
เด็กยากจน
เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ
กำพร้า
เด็กถูกทอดทิ้ง
มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท
เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด
47010001
บ้านพานสหราษฎร์บำรุง
131
131
0
0
0
0
0
47010002
บ้านประชาสุขสันติ์
90
90
0
0
0
0
0
47010003
โคกเลาะวิทยาคาร
152
151
1
0
0
0
0
47010004
บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา
29
29
0
0
0
0
0
47010005
ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์
219
219
0
0
0
0
0
47010006
ศรีบุญเรืองวิทยาคาร
347
347
0
0
0
0
0
47010007
บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
223
223
0
0
0
0
0
47010008
บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)
108
108
0
0
0
0
0
47010009
นายอวัฒนา
128
127
0
1
0
0
0
47010010
งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง
95
95
0
0
0
0
0
47010011
บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี'ชุมชนพัฒนา'
51
51
0
0
0
0
0
47010012
ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์
33
33
0
0
0
0
0
47010013
ทุ่งมนพิทยาคาร
162
162
0
0
0
0
0
47010014
ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์
58
58
0
0
0
0
0
47010015
บ้านป่าหว้าน
45
43
0
2
0
0
0
47010016
บ้านหนองหอย
373
373
0
0
0
0
0
47010017
ศิริราษฎร์วิทยาคาร
280
280
0
0
0
0
0
47010018
บ้านดอนเชียงคูณ
56
56
0
0
0
0
0
47010019
ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์
73
73
0
0
0
0
0
47010020
บ้านหนองมะเกลือ
108
108
0
0
0
0
0
47010021
บ้านกุดแข้
39
39
0
0
0
0
0
47010022
บ้านนาแก
17
17
0
0
0
0
0
47010023
บ้านดงขวาง
41
41
0
0
0
0
0
47010024
บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ
166
166
0
0
0
0
0
47010025
บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์
23
23
0
0
0
0
0
47010026
บ้านนากับแก้
30
30
0
0
0
0
0
47010027
บ้านหนองไผ่
171
167
0
4
0
0
0
47010029
บ้านพะโค
59
59
0
0
0
0
0
47010030
ท่าแร่วิทยา
362
362
0
0
0
0
0
47010032
อนุบาลสกลนคร
0
0
0
0
0
0
0
47010033
เชิงชุมราษฎร์นุกูล
21
21
0
0
0
0
0
47010034
สกลนคร(วันครู2501)
70
69
0
1
0
0
0
47010035
นาอ้อยคำสะอาด
60
60
0
0
0
0
0
47010036
เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
405
405
0
0
0
0
0
47010037
บ้านกกส้มโฮง
42
42
0
0
0
0
0
47010038
ธาตุนาเวงวิทยา
93
93
0
0
0
0
0
47010039
ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม
129
122
0
7
0
0
0
47010040
ห้วยปลาใยผดุงวิทยา
67
67
0
0
0
0
0
47010041
ผักแพวบำรุงวิทยา
68
67
0
1
0
0
0
47010042
บ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา
42
42
0
0
0
0
0
47010043
บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง
45
45
0
0
0
0
0
47010044
บ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา
82
82
0
0
0
0
0
47010045
บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์
110
110
0
0
0
0
0
47010046
บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์
7
7
0
0
0
0
0
47010047
บ้านดงขุมข้าว'คุรุราษฎร์รังสรรค์2'
66
66
0
0
0
0
0
47010048
บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์
18
18
0
0
0
0
0
47010049
บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์
88
88
0
0
0
0
0
47010050
ห้วยทรายวิทยา
119
119
0
0
0
0
0
47010051
บ้านหนองนาเลิศ
58
58
0
0
0
0
0
47010052
บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์
88
88
0
0
0
0
0
47010053
บ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน)
57
57
0
0
0
0
0
47010054
บ้านดอนแคน 'คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์'
152
152
0
0
0
0
0
47010055
บ้านท่าม่วง
89
89
0
0
0
0
0
47010056
บ้านดอนสัมพันธ์
38
38
0
0
0
0
0
47010057
บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)
59
59
0
0
0
0
0
47010058
บ้านสายปลาหลาย (คุรุราษฎร์ผดุง)
43
43
0
0
0
0
0
47010059
บ้านศรีวิชา'ครุราษฎร์อุทิศ'
103
99
0
2
2
0
0
47010060
บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง สาขาบ้านนาขาม
54
54
0
0
0
0
0
47010061
บ้านนาคำวิทยาคาร
197
197
0
0
0
0
0
47010062
บ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)
212
212
0
0
0
0
0
47010063
บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง
135
130
0
4
0
1
0
47010064
บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง
284
284
0
0
0
0
0
47010065
บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา
35
35
0
0
0
0
0
47010066
บ้านหนองสระ
74
74
0
0
0
0
0
47010067
บ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงวิทย์)
113
113
0
0
0
0
0
47010068
บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์)
105
105
0
0
0
0
0
47010069
บ้านท่าวัด'คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์'
179
179
0
0
0
0
0
47010070
บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง
199
199
0
0
0
0
0
47010071
บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
34
34
0
0
0
0
0
47010072
บ้านน้อยจอมศรี
90
90
0
0
0
0
0
47010073
บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ
3
3
0
0
0
0
0
47010074
อนุบาลกุสุมาลย์
161
161
0
0
0
0
0
47010075
บ้านอีกุด
251
251
0
0
0
0
0
47010076
ชุมชนนิรมัย
159
159
0
0
0
0
0
47010077
นาเพียงสว่างวิทยานุกูล
326
325
0
1
0
0
0
47010078
บ้านซ่งเต่า
78
78
0
0
0
0
0
47010079
บ้านกุงศรี
51
51
0
0
0
0
0
47010080
บ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร)
113
113
0
0
0
0
0
47010081
นาเพียงสว่างวิทยานุกูล (สาขาศรีคงคำ)
14
14
0
0
0
0
0
47010082
บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี
92
92
0
0
0
0
0
47010083
บ้านโคกม่วง
93
93
0
0
0
0
0
47010084
บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา
159
159
0
0
0
0
0
47010085
บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ
27
27
0
0
0
0
0
47010086
บ้านม่วงวิทยา
82
82
0
0
0
0
0
47010087
บ้านนาดี
96
96
0
0
0
0
0
47010088
ไพศาลวิทยา
141
141
0
0
0
0
0
47010089
บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5
190
190
0
0
0
0
0
47010090
บ้านกุดฮู
92
92
0
0
0
0
0
47010091
บ้านห้วยกอกหนองเค็ม
120
119
0
0
0
1
0
47010092
บ้านกุดสะกอย
130
130
0
0
0
0
0
47010093
บ้านอุ่มจาน
89
89
0
0
0
0
0
47010094
บ้านโคกสะอาด
39
39
0
0
0
0
0
47010095
แก้งคำประชาสามัคคี
47
47
0
0
0
0
0
47010096
ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211
261
260
0
1
0
0
0
47010097
บ้านสนามบิน
17
16
0
1
0
0
0
47010098
บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร
113
113
0
0
0
0
0
47010099
บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง
132
132
0
0
0
0
0
47010100
บ้านจันทร์เพ็ญ
100
100
0
0
0
0
0
47010101
บ้านห้วยหวด
6
6
0
0
0
0
0
47010102
บ้านกวนบุ่น
33
33
0
0
0
0
0
47010103
บ้านโคกกลาง
45
45
0
0
0
0
0
47010104
นางอยโพนปลาโหล
33
33
0
0
0
0
0
47010105
อนุบาลเต่างอย
112
112
0
0
0
0
0
47010106
บ้านนาอ่างม่วงคำ
143
143
0
0
0
0
0
47010107
บ้านนาตาลคำข่า
188
188
0
0
0
0
0
47010108
บ้านหนองบึงทวาย
109
109
0
0
0
0
0
47010109
บ้านดงหลวง
112
112
0
0
0
0
0
47010110
บ้านด่านม่วงคำ
81
81
0
0
0
0
0
47010111
บ้านลาดค้อ
17
17
0
0
0
0
0
47010112
บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา
18
18
0
0
0
0
0
47010113
บ้านหนองกอมป่าขาว
66
66
0
0
0
0
0
47010114
บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์
158
158
0
0
0
0
0
47010115
บ้านนามนประชาสามัคคี
40
40
0
0
0
0
0
47010116
บ้านห้วยหีบวิทยาธาร
97
97
0
0
0
0
0
47010117
บ้านนาสีนวล
101
101
0
0
0
0
0
47010118
บ้านห้วยแคน
78
78
0
0
0
0
0
47010119
บ้านหนองแข้โนนมาลา
76
59
0
3
14
0
0
47010120
บ้านตองโขบ
96
96
0
0
0
0
0
47010121
อนุบาลโคกศรีสุพรรณ
203
203
0
0
0
0
0
47010122
บ้านแมดนาท่ม
290
290
0
0
0
0
0
47010123
บ้านโพนทองประชาอุทิศ
161
161
0
0
0
0
0
47010124
บ้านไร่นาดี
118
118
0
0
0
0
0
47010125
บ้านห้วยยาง
211
211
0
0
0
0
0
47010126
บ้านดงหนองเหียน
37
37
0
0
0
0
0
47010127
บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา
126
126
0
0
0
0
0
47010128
บ้านโนนกุง
114
114
0
0
0
0
0
47010129
บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย
189
189
0
0
0
0
0
47010130
นาแก้วพิทยาคม
184
184
0
0
0
0
0
47010131
บ้านกลางนาเดื่อ
301
301
0
0
0
0
0
47010132
บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา
192
192
0
0
0
0
0
47010133
หนองผือเทพนิมิต
295
295
0
0
0
0
0
47010134
บ้านโคกแก้ว
33
33
0
0
0
0
0
47010135
บ้านนาเดื่อ
128
124
0
3
0
1
0
47010136
บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ
98
98
0
0
0
0
0
47010137
บ้านป่าผาง
224
224
0
0
0
0
0
47010138
บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง
55
55
0
0
0
0
0
47010139
โพนงามโคกวิทยาคาร
76
76
0
0
0
0
0
47010140
บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง
38
38
0
0
0
0
0
47010141
ท่าศาลาราษฎร์วิทยา
93
92
0
1
0
0
0
47010142
บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์
42
42
0
0
0
0
0
47010143
โพนบกผดุงศาสตร์
64
64
0
0
0
0
0
47010144
อนุบาลโพนนาแก้ว
140
140
0
0
0
0
0
47010145
บ้านโพนวัฒนาวิทยา
212
212
0
0
0
0
0
47010146
บ้านวังปลาเซือม
53
53
0
0
0
0
0
47010147
บ้านนาจาน
187
187
0
0
0
0
0
47010148
บ้านกกปลาซิวนาโด่
81
81
0
0
0
0
0
47010149
บ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์
43
43
0
0
0
0
0
47010151
บ้านโคกภู
53
53
0
0
0
0
0
47010153
บ้านบ่อเดือนห้า
31
31
0
0
0
0
0
47010154
อนุบาลภูพาน
81
81
0
0
0
0
0
47010155
บ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์
116
116
0
0
0
0
0
47010156
เขื่อนน้ำพุง
82
82
0
0
0
0
0
47010157
บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา
42
39
0
3
0
0
0
47010158
ชุมชนบ้านสร้างค้อ
273
227
0
12
0
33
1
47010159
บ้านชมภูพาน
56
56
0
0
0
0
0
47010160
บัานสะพานสาม
32
32
0
0
0
0
0
47010161
บ้านใหม่พัฒนา
77
77
0
0
0
0
0
47010163
บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์
71
65
0
6
0
0
0
47010164
น้ำพุงจัดระเบียบวิทยา
70
70
0
0
0
0
0
47010165
บ้านฮ่องสิมประชาสรร
82
82
0
0
0
0
0
47010166
บ้านหลุบเลา
99
96
0
2
0
1
0
47020001
กุดบากราษฎร์บำรุง
109
108
0
1
0
0
0
47020002
บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
129
129
0
0
0
0
0
47020003
บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี
107
107
0
0
0
0
0
47020004
ชุมชนบ้านกุดไห
120
118
0
1
1
0
0
47020005
บ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'
105
105
0
0
0
0
0
47020006
บ้านค้อน้อย
69
69
0
0
0
0
0
47020007
บ้านค้อใหญ่
148
148
0
0
0
0
0
47020009
บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา
78
78
0
0
0
0
0
47020010
บ้านกุดน้ำใส
31
31
0
0
0
0
0
47020011
บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา
2
2
0
0
0
0
0
47020012
บ้านนาขาม
53
53
0
0
0
0
0
47020013
บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา
104
104
0
0
0
0
0
47020014
บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์
19
18
0
1
0
0
0
47020015
บ้านเชิงดอย
12
12
0
0
0
0
0