ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนธาตุนาเวงวิทยา (18 กรกฏาคม 2563)


114
จำนวนนักเรียน
62
นักเรียนชาย
52
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
6
4
10
อนุบาล 3
1
4
7
11
รวมอนุบาล
2
10
11
21
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
11
6
17
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
5
9
14
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
6
6
12
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
7
7
14
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
10
6
16
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
13
7
20
รวมประถมศึกษา
6
52
41
93
รวมทั้งหมด
8
62
52
114
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 21 คน

18.42%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 93 คน

81.58%