ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านอีกุด (18 กรกฏาคม 2563)


290
จำนวนนักเรียน
136
นักเรียนชาย
154
นักเรียนหญิง
12
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
15
6
21
อนุบาล 3
1
11
7
18
รวมอนุบาล
2
26
13
39
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
11
11
22
ประถมศึกษาปีที่ 2
2
23
20
43
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
13
22
35
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
11
13
24
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
13
15
28
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
10
13
23
รวมประถมศึกษา
7
81
94
175
มัธยมศึกษาปีที่ 1
1
10
17
27
มัธยมศึกษาปีที่ 2
1
9
11
20
มัธยมศึกษาปีที่ 3
1
10
19
29
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
3
29
47
76
รวมทั้งหมด
12
136
154
290
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 39 คน

13.45%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 175 คน

60.34%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 76 คน

26.21%