ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา (18 กรกฏาคม 2563)


81
จำนวนนักเรียน
39
นักเรียนชาย
42
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
3
4
7
อนุบาล 3
1
4
8
12
รวมอนุบาล
2
7
12
19
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
5
4
9
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
9
8
17
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
3
8
11
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
6
3
9
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
5
5
10
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
4
2
6
รวมประถมศึกษา
6
32
30
62
รวมทั้งหมด
8
39
42
81
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 19 คน

23.46%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 62 คน

76.54%