ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ (18 กรกฏาคม 2563)


376
จำนวนนักเรียน
180
นักเรียนชาย
196
นักเรียนหญิง
18
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
14
17
31
อนุบาล 3
2
16
21
37
รวมอนุบาล
3
30
38
68
ประถมศึกษาปีที่ 1
2
21
21
42
ประถมศึกษาปีที่ 2
2
14
26
40
ประถมศึกษาปีที่ 3
2
26
23
49
ประถมศึกษาปีที่ 4
2
20
15
35
ประถมศึกษาปีที่ 5
2
21
21
42
ประถมศึกษาปีที่ 6
2
13
25
38
รวมประถมศึกษา
12
115
131
246
มัธยมศึกษาปีที่ 1
1
14
4
18
มัธยมศึกษาปีที่ 2
1
10
11
21
มัธยมศึกษาปีที่ 3
1
11
12
23
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
3
35
27
62
รวมทั้งหมด
18
180
196
376
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 68 คน

18.09%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 246 คน

65.43%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 62 คน

16.49%