ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑๐ (บ้านชมภูพาน) (18 กรกฏาคม 2563)


168
จำนวนนักเรียน
90
นักเรียนชาย
78
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
13
7
20
อนุบาล 3
1
14
6
20
รวมอนุบาล
2
27
13
40
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
10
14
24
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
16
10
26
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
7
12
19
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
13
11
24
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
10
8
18
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
7
10
17
รวมประถมศึกษา
6
63
65
128
รวมทั้งหมด
8
90
78
168
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 40 คน

23.81%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 128 คน

76.19%