ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสะพานสาม (18 กรกฏาคม 2563)


74
จำนวนนักเรียน
42
นักเรียนชาย
32
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
1
0
1
อนุบาล 3
1
4
1
5
รวมอนุบาล
2
5
1
6
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
7
11
18
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
8
2
10
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
4
7
11
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
5
5
10
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
4
4
8
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
9
2
11
รวมประถมศึกษา
6
37
31
68
รวมทั้งหมด
8
42
32
74
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 6 คน

8.11%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 68 คน

91.89%