ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา (18 กรกฏาคม 2563)


107
จำนวนนักเรียน
56
นักเรียนชาย
51
นักเรียนหญิง
11
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
5
4
9
อนุบาล 3
1
4
5
9
รวมอนุบาล
2
9
9
18
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
5
4
9
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
6
4
10
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
9
4
13
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
4
5
9
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
8
2
10
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
3
6
9
รวมประถมศึกษา
6
35
25
60
มัธยมศึกษาปีที่ 1
1
5
6
11
มัธยมศึกษาปีที่ 2
1
6
8
14
มัธยมศึกษาปีที่ 3
1
1
3
4
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
3
12
17
29
รวมทั้งหมด
11
56
51
107
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 18 คน

16.82%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 60 คน

56.07%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 29 คน

27.10%