ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ (18 กรกฏาคม 2563)


170
จำนวนนักเรียน
97
นักเรียนชาย
73
นักเรียนหญิง
11
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
9
10
19
อนุบาล 3
1
7
8
15
รวมอนุบาล
2
16
18
34
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
10
11
21
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
6
5
11
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
11
8
19
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
10
11
21
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
10
4
14
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
6
7
13
รวมประถมศึกษา
6
53
46
99
มัธยมศึกษาปีที่ 1
1
5
4
9
มัธยมศึกษาปีที่ 2
1
10
0
10
มัธยมศึกษาปีที่ 3
1
13
5
18
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
3
28
9
37
รวมทั้งหมด
11
97
73
170
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 34 คน

20.00%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 99 คน

58.24%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 37 คน

21.76%