ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา (18 กรกฏาคม 2563)


187
จำนวนนักเรียน
96
นักเรียนชาย
91
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
7
10
17
อนุบาล 3
1
13
12
25
รวมอนุบาล
2
20
22
42
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
8
7
15
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
15
11
26
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
8
14
22
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
13
10
23
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
18
13
31
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
14
14
28
รวมประถมศึกษา
6
76
69
145
รวมทั้งหมด
8
96
91
187
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 42 คน

22.46%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 145 คน

77.54%