ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร (18 กรกฏาคม 2563)


242
จำนวนนักเรียน
132
นักเรียนชาย
110
นักเรียนหญิง
11
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
15
14
29
อนุบาล 3
1
11
14
25
รวมอนุบาล
2
26
28
54
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
21
15
36
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
10
17
27
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
16
8
24
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
13
12
25
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
11
12
23
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
18
8
26
รวมประถมศึกษา
6
89
72
161
มัธยมศึกษาปีที่ 1
1
4
7
11
มัธยมศึกษาปีที่ 2
1
8
0
8
มัธยมศึกษาปีที่ 3
1
5
3
8
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
3
17
10
27
รวมทั้งหมด
11
132
110
242
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 54 คน

22.31%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 161 คน

66.53%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 27 คน

11.16%