ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหลุบเลา (18 กรกฏาคม 2563)


264
จำนวนนักเรียน
134
นักเรียนชาย
130
นักเรียนหญิง
11
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
9
16
25
อนุบาล 3
1
13
6
19
รวมอนุบาล
2
22
22
44
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
21
16
37
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
14
13
27
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
8
15
23
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
16
13
29
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
7
10
17
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
12
8
20
รวมประถมศึกษา
6
78
75
153
มัธยมศึกษาปีที่ 1
1
7
14
21
มัธยมศึกษาปีที่ 2
1
13
9
22
มัธยมศึกษาปีที่ 3
1
14
10
24
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
3
34
33
67
รวมทั้งหมด
11
134
130
264
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 44 คน

16.67%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 153 คน

57.95%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 67 คน

25.38%