ข้อมูลบุคลากรใน สพป.สกลนคร เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางอุทัยวรรณ  ดีนวลพะเนาว์
ชื่อ-สกุล (en) : ีutaiwan  deenuapanow
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 084-3932344  
อีเมล์ : utaiwon1768@hotmail.com

ประเภทบุคลากร : บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
ตำหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการ
เลขที่ตำแหน่ง : 7  
ว.ด.ป.บรรจุ : 08/07/2528  
สังกัด : สพป.สกลนคร เขต 1
สถานะ : บุคลากร  
กลุ่มงาน : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ค.บ. การแนะแนว  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-