ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Big Data)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

106
โรงเรียนในสังกัด
15,917
จำนวนนักเรียน
1,241
จำนวนครูและบุคลากร
56
บุคลากร สพท.
ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
ขนาดที่ 1
น้อยกว่า 20 คน
 4
3.77
21 - 40 คน
 5
4.72
41 - 60 คน
 11
10.38
61 - 80 คน
 18
16.98
81 - 100 คน
 13
12.26
101 - 120 คน
 6
5.66
รวม
 57
53.77
ขนาดที่ 2
121 - 200 คน
 28
26.42
ขนาดที่ 3
201 - 300 คน
 9
8.49
ขนาดที่ 4
301 - 499 คน
 9
8.49
ขนาดที่ 5
500 - 1,499 คน
 3
2.83
ขนาดที่ 6
1,500 - 2,499 คน
 0
0.00
ขนาดที่ 7
ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป
 0
0.00
รวมทั้งสิ้น
 106
100.00
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน

นักเรียน 120 คน ลงมา จำนวน 57 แห่ง 53.77%

53.77%

นักเรียน 121 - 499 คน จำนวน 46 แห่ง 43.40%

43.40%

นักเรียน 500 - 1499 คน จำนวน 3 แห่ง 2.83%

2.83%

นักเรียน 1500 คน ขึ้นไป จำนวน 0 แห่ง 0.00%

0.00%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

อนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 88 แห่ง 83.02%

83.02%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 17 แห่ง 16.04%

16.04%

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 แห่ง 0.94%

0.94%
รายละเอียดทั้งหมด