คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 • นางละออตา พงษ์ฤทัศน์
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชี่ยวชาญ
 • รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 • นายอำนวย ทิพย์กำจร
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ชำนาญการพิเศษ

  นายวิทยา ทัศมี
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ชำนาญการพิเศษ
 • ผู้อำนวยการกลุ่ม
 • นางราตรี ฉันทพจน์
  นโยบายและแผน
  นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์
  ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
  นางสาวนิภาพร พลสุวรรณ
  บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  นางสาวนิตยา ตาตินิจ
  บริหารงานบุคคล
  นางอิชยา สิงห์คำ
  พัฒนาครูฯ
  นางรำเพย ทินกระโทก
  นิเทศติดตามฯ
  นายนพดล เสนาอาจ
  ส่งเสริมการจัดการศึกษา