1,793

คอมพิวเตอร์ใช้เรียน/สอน

1,793

คอมพิวเตอร์ใช้เรียน/สอน

510

คอมพิวเตอร์ใช้บริหาร

510

คอมพิวเตอร์ใช้บริหาร
ข้อมูลคอมพิวเตอร์โรงเรียนในสังกัด
ลำดับ
รหัสโรงเรียน โรงเรียน
คอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ใช้ในการบริหารจัดการ
ได้รับจัดสรร
จัดหาเอง/บริจาค
รวม
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ได้รับจัดสรร
จัดหาเอง/บริจาค
รวม
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
1
43020001
บ้านกุดบง
1
2
3
3
0
0
4
4
4
0
2
43020002
บ้านใหม่
6
3
9
5
4
0
2
2
2
0
3
43020003
บ้านนิคมดงบัง
1
1
2
0
1
0
1
1
1
0
4
43020004
ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์
6
0
6
6
6
5
1
6
5
0
5
43020005
บ้านโนนฤาษี
15
0
15
0
15
1
3
4
0
4
6
43020006
บ้านหนองกุ้ง
0
5
5
5
0
0
1
1
1
0
7
43020007
บ้านกลุ่มพัฒนา
11
4
15
15
0
1
0
1
0
0
8
43020008
บ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
43020009
อนุบาลจุมพลโพนพิสัย
34
44
78
76
2
0
27
27
27
0
10
43020010
บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี
1
3
4
1
3
2
0
2
2
0
11
43020011
หมู่บ้านตัวอย่าง
18
0
18
9
9
4
0
4
4
0
12
43020012
บ้านห้วยเปลวเงือก
6
1
7
1
0
0
1
1
0
0
13
43020013
บ้านนาตาล
10
0
10
7
3
1
0
1
0
0
14
43020014
บ้านนาเพียงใหญ่
22
0
22
22
0
0
25
25
20
5
15
43020015
บ้านปักหมู
7
20
27
9
18
1
1
2
2
0
16
43020016
บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์
5
5
10
10
0
1
2
3
1
1
17
43020017
ยูเนสโกสัมมนา
1
2
3
1
2
0
1
1
0
0
18
43020018
ชุมชนบ้านชุมช้าง
23
1
24
12
12
0
4
4
1
3
19
43020019
บ้านบัว
23
0
23
20
3
8
8
16
13
3
20
43020020
บ้านโนนหนามแท่ง
0
10
10
10
0
0
2
2
2
0
21
43020021
บ้านโพนทัน
6
2
8
2
6
1
2
3
1
2
22
43020022
ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี
5
10
15
2
13
0
2
2
2
0
23
43020023
บ้านเซิม
17
4
21
15
6
2
7
9
8
1
24
43020024
บ้านท่าหนองพันทา
22
4
26
11
7
4
8
12
0
8
25
43020025
บ้านโคกกลาง
12
12
24
5
0
0
0
0
0
0
26
43020026
บ้านคำตอยูง
6
0
6
3
3
0
2
2
1
1
27
43020027
บ้านหนองแคนดอนสนุก
1
2
3
1
2
0
1
1
1
0
28
43020028
บ้านหนองแหวน
10
3
13
0
10
2
0
2
2
0
29
43020029
บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน
6
14
20
8
12
0
3
3
3
0
30
43020030
บ้านทุ่งหลวงนาขาม
11
0
11
1
10
1
0
1
1
8
31
43020031
บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท
0
7
7
2
5
0
2
2
2
0
32
43020032
บ้านแป้น
14
10
24
12
12
1
1
2
1
1
33
43020033
บ้านกุดแกลบ
6
0
6
6
0
0
5
5
5
0
34
43020035
บ้านหนองหอย
13
0
13
11
2
4
1
5
4
1
35
43020036
บ้านก่องขันธ์
20
6
26
6
12
1
0
1
1
0
36
43020037
บ้านดงสระพัง
0
10
10
10
0
0
2
2
2
0
37
43020038
บ้านต้อนเหนือ
4
0
4
4
0
1
0
1
1
0
38
43020039
บ้านนาหนัง
23
0
23
20
3
8
7
15
1
6
39
43020040
บ้านผือ สาขา คำอินแปลง
0
2
2
1
1
0
1
1
1
0
40
43020041
บ้านหนองแอก
6
1
7
7
0
1
2
3
3
0
41
43020042
บ้านผือ
45
11
56
56
0
0
3
3
3
0
42
43020044
บ้านคำจำปา
5
10
15
15
0
2
1
3
3
0
43
43020045
บ้านคำเจริญ
12
0
12
6
6
1
1
2
1
1
44
43020046
บ้านโพธิ์
50
4
54
14
36
0
8
8
1
7
45
43020047
บ้านคำปะกั้ง
20
0
20
12
20
0
10
10
2
0
46
43020048
บ้านปัก
1
11
12
3
8
2
1
3
2
3
47
43020050
บ้านดงกำพี้
16
0
16
1
14
6
5
11
11
0
48
43020051
ชุมชนบ้านปากสวย
24
0
24
20
4
0
5
5
4
1
49
43020052
บ้านวัดหลวง
20
0
20
6
0
0
2
2
1
0
50
43020053
บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา
10
0
10
3
7
8
0
8
8
0
51
43020054
บ้านสร้างนางขาว
0
0
0
0
0
0
5
5
3
2
52
43020055
บ้านเหล่าโพธิ์ศรี
6
0
6
0
6
1
0
1
1
0
53
43020056
บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง
6
0
6
6
0
3
0
3
3
0
54
43020057
บ้านหนองอั้ว
21
3
24
15
9
1
2
3
3
0
55
43020058
บ้านเหล่าต่างคำ
22
0
22
20
2
0
6
6
6
0
56
43020059
บ้านเชียงอาด
14
1
15
10
4
4
5
9
7
2
57
43020060
บ้านนาเมย
4
0
4
4
0
2
3
5
4
1
58
43020061
บ้านโคกหัวภู
13
12
25
25
0
0
3
3
3
0
59
43020062
บ้านห้วยน้ำเย็น
2
2
4
2
2
4
1
5
2
3
60
43020120
บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก
10
10
20
10
10
0
1
1
0
1
61
43020121
บ้านนาดี
14
5
19
15
4
0
5
5
4
1
62
43020122
เฝ้าไร่วิทยา
31
20
51
30
21
0
11
11
6
5
63
43020123
บ้านจับไม้
7
0
7
7
0
6
0
6
6
0
64
43020124
รสลินคัคณางค์
27
5
32
27
5
4
4
8
7
1
65
43020125
บ้านนาฮำ
35
0
35
33
2
0
6
6
5
1
66
43020126
บ้านหนองยาง
7
6
13
7
5
2
0
2
2
0
67
43020127
อนุบาลหนองควาย
24
50
74
20
12
2
5
7
7
0
68
43020128
เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
22
5
27
13
9
13
2
15
12
1
69
43020129
บ้านโพนทอง
6
0
6
6
0
1
2
3
2
1
70
43020130
บ้านท่าคำบง
11
0
11
1
10
10
4
14
10
4
71
43020131
บ้านหนองวัวชุม
7
0
7
6
1
0
2
2
2
0
72
43020132
บ้านกุดแคนโนนมันปลา
12
0
12
8
4
3
2
5
3
2
73
43020133
บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์
22
0
22
22
0
6
0
6
0
2
74
43020134
บ้านหนองบัวเงิน
24
1
25
21
4
2
3
5
5
0
75
43020135
ป่าไม้อุทิศ ๘
0
15
15
10
5
0
2
2
2
0
76
43020136
บ้านหนองหลวง
11
10
21
10
10
2
3
5
5
0
77
43020137
บ้านแบง
56
10
66
10
56
4
4
8
2
6
78
43020138
เวทีราษฎร์บำรุง
20
0
20
8
12
7
0
7
2
5
79
43020139
บ้านโนนสะอาด
21
3
24
6
18
0
3
3
3
0
80
43020140
บ้านคำโคนสว่าง
13
0
13
13
0
2
0
2
2
0
81
43020141
สุทธสิริโสภา
10
5
15
15
0
3
0
3
3
0
82
43020142
บ้านนาทับไฮ
6
12
18
16
2
3
0
3
3
0
83
43020143
บ้านนาคำมูลชมภูพร
3
4
7
6
1
2
0
2
2
0
84
43020144
บ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร
5
5
10
8
2
1
0
1
1
0
85
43020145
รุจีจินตกานนท์
23
10
33
13
20
0
10
10
5
5
86
43020146
บ้านหนองเค็ม
1
7
8
8
0
0
2
2
2
0
87
43020147
บ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง
7
0
7
5
2
0
3
3
3
0
88
43020148
บ้านดอนเหมือด
6
5
11
6
5
0
10
10
2
2
89
43020149
บ้านต้อน
14
1
15
13
2
1
9
10
6
4
90
43020150
บ้านพระบาทนาหงส์
20
7
27
25
10
0
5
5
3
2
91
43020151
บ้านนาสิงห์
2
10
12
5
7
0
4
4
2
2
92
43020152
บ้านนายาง
30
11
41
23
18
10
6
16
16
0
93
43020153
บ้านสามัคคีชัย
8
4
12
5
7
0
1
1
1
0
94
43020154
บ้านโปร่งสำราญ
6
1
7
6
1
1
1
2
2
2
95
43020155
เตชะไพบูลย์ 1
5
0
5
2
1
0
1
1
1
0
96
43020156
บ้านดงดาล
13
0
13
0
13
1
0
1
0
1
97
43020157
อนุบาลนิคมเปงจาน
11
0
11
9
2
0
0
0
0
0
98
43020158
บ้านหนองคอน
7
22
29
26
10
0
3
3
0
3
99
43020159
บ้านโพนแพง
8
0
8
4
4
1
4
5
2
3
100
43020160
สนธิราษฎร์บำรุง
6
4
10
26
0
1
2
3
1
2
101
43020161
บ้านหนองแก้ว
5
1
6
6
1
0
3
3
2
1
102
43020162
บ้านน้ำเป
6
1
7
7
0
1
1
2
1
0
103
43020163
บ้านตาลชุม
5
1
6
6
0
3
0
3
3
0
104
43020164
นิคมเจริญชัย
12
0
12
0
12
0
10
10
8
2
105
43020165
บ้านนาชุมช้าง
7
10
17
17
0
1
0
1
1
0
106
43020166
บ้านโนนสวรรค์
20
1
21
10
11
9
0
9
9
0