ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Big Data)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

106
โรงเรียนในสังกัด
15,411
จำนวนนักเรียน
1,234
จำนวนครูและบุคลากร
50
บุคลากร สพท.
ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
ขนาดที่ 1
น้อยกว่า 20 คน
 3
2.83
21 - 40 คน
 9
8.49
41 - 60 คน
 8
7.55
61 - 80 คน
 19
17.92
81 - 100 คน
 12
11.32
101 - 120 คน
 9
8.49
รวม
 59
55.66
ขนาดที่ 2
121 - 200 คน
 26
24.53
ขนาดที่ 3
201 - 300 คน
 9
8.49
ขนาดที่ 4
301 - 499 คน
 8
7.55
ขนาดที่ 5
500 - 1,499 คน
 3
2.83
ขนาดที่ 6
1,500 - 2,499 คน
 0
0.00
ขนาดที่ 7
ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป
 0
0.00
รวมทั้งสิ้น
 105
99.06
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน

นักเรียน 120 คน ลงมา จำนวน 59 แห่ง 55.66%

55.66%

นักเรียน 121 - 499 คน จำนวน 43 แห่ง 40.57%

40.57%

นักเรียน 500 - 1499 คน จำนวน 3 แห่ง 2.83%

2.83%

นักเรียน 1500 คน ขึ้นไป จำนวน 0 แห่ง 0.00%

0.00%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

อนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 88 แห่ง 83.02%

83.02%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 17 แห่ง 16.04%

16.04%

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 แห่ง 0.94%

0.94%
รายละเอียดทั้งหมด