การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน NT ป.3 ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา (เขตพื้นที่)
ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน NT ป.3 ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา (เขตพื้นที่)
ปีการศึกษา
ด้านภาษา (Literacy)
ด้านคำนวณ (Numeracy)
ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities)
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน
2560
47.61
34.9
41.25
41.26
2561
49.2
43.58
45.05
45.94
2562
42.98
43.63
0
43.3
ค่าเฉลี่ยคะแนน NT ป.3 ปีการศึกษา 2562
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน NT ป.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ด้านภาษา (Literacy)
ด้านคำนวณ (Numeracy)
ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities)
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน
เขตพื้นที่
42.98
43.63
0
43.3
สพฐ.
46
45.64
0
45.82
ประเทศ
46.46
44.94
0
45.7
เลือกปีการศึกษา
คะแนนเฉลี่ย NT รายโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ย NET ป.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
ด้าน
2560
2561
2562
ด้านภาษา
47.61
49.2
42.98
ด้านคำนวณ
34.9
43.58
43.63
ด้านเหตุผล
41.25
45.05
0
รวม
41.26
45.94
43.3