สถิติผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

แผนที่ระดับ O-NET ป.6 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ค่าเฉลี่ยต่ำกว่าเขตพื้นที่ ค่าเฉลี่ยสูงกว่าเขตพื้นที่ ค่าเฉลี่ยสูงกว่าประเทศ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา (เขตพื้นที่)
ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา (เขตพื้นที่)
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
2561
52.65
32.41
33.21
37.60
38.96
2562
46.08
28.68
29.81
32.90
34.37
2563
51.67
34.29
25.34
35.3
36.65
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา (เขตพื้นที่)
ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา (เขตพื้นที่)
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
2561
49.71
25.69
26.04
34.42
33.96
2562
52.34
28.51
24.20
29.45
33.63
2563
47.48
27.92
21.08
27.63
31.03
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2563
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2563
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
เขตพื้นที่
51.67
34.29
25.34
35.3
36.65
สพฐ.
54.96
38.87
28.59
37.64
40.02
ประเทศ
44.54
43.55
29.99
38.78
39.22
แผนที่ระดับ O-NET ม.3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ค่าเฉลี่ยต่ำกว่าเขตพื้นที่ ค่าเฉลี่ยสูงกว่าเขตพื้นที่ ค่าเฉลี่ยสูงกว่าประเทศ
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2563
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2563
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
เขตพื้นที่
47.48
27.92
21.08
27.63
31.03
สพฐ.
55.18
34.14
25.82
30.17
36.33
ประเทศ
54.29
34.38
25.46
29.89
36.02
เลือกปีการศึกษา
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2561
2562
2563
ภาษาไทย
52.65
46.08
51.67
ภาษาอังกฤษ
32.41
28.68
34.29
คณิตศาสตร์
33.21
29.81
25.34
วิทยาศาสตร์
37.60
32.90
35.3
รวม
38.96
34.37
36.65
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2561
2562
2563
ภาษาไทย
49.71
52.34
47.48
ภาษาอังกฤษ
25.69
28.51
27.92
คณิตศาสตร์
26.04
24.20
21.08
วิทยาศาสตร์
34.42
29.45
27.63
รวม
33.96
33.63
31.03