ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน

ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
317
605
922
0
0
0
38
0
38
21
24
45
84
157
241
460
786
1,246

ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 1,246 คน

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
43020001 บ้านกุดบง นายวุธสุเรนทร์ วรรณมหินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020001 บ้านกุดบง นางนุชจิรา ศรีสมบูรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020001 บ้านกุดบง นางอนิตย์ ชาญฉลาด ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020001 บ้านกุดบง นางสาวศิริกัลยาณี น้อยตำแย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020001 บ้านกุดบง นางสาวนุสชา พลทะรักษา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020002 บ้านใหม่ นายเกษม คำสา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020002 บ้านใหม่ นางวิลาวรรณ์ พัฒนจักร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020002 บ้านใหม่ นายสงบ สมแสวง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020002 บ้านใหม่ นางสาววิจิตรา บุบผา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020002 บ้านใหม่ นายปัญญา นิบรรพต ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020002 บ้านใหม่ นายอนุสรณ์ หล้าคอม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020002 บ้านใหม่ นางสาวอรพิมล วงษ์พุทธา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020003 บ้านนิคมดงบัง ว่าที่ ร.ต.ภัทรดิษย์ บุญธะรา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020003 บ้านนิคมดงบัง นายสุมิตร บุญยง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020003 บ้านนิคมดงบัง นายวรพันธ์ ท้าวศิริธาดา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020003 บ้านนิคมดงบัง นางสาวสุจิตรา กาบบัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020003 บ้านนิคมดงบัง นางสาวทิมนญา ท้าวศิริธาดา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020003 บ้านนิคมดงบัง นางสาววิยะดา บัวบน เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020003 บ้านนิคมดงบัง นางสาวเพ็ญนภา ชนาราษฏร์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020004 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ นางสาวมวลมาศ บึงราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020004 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ นางพรนิภา วรรณมหินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020004 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ นางสาวบุณยาพร ป่าแดง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020004 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ นางสาวสุภารัตน์ สุทธิสาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020004 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ นายสุเมธี อ่อนศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020004 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ นายธวัชชัย ภูจอมจิตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020004 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ นางสาวสิรินทา พรมโคตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020004 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ นายเจริญกิจ ทองแสน อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020004 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ นายนายธีรยุทธ ดลเอี่ยม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020004 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ นางสาวนุชปรีญา สุเสนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020004 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ นางลักษมี สีหาวงษ์ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020004 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ นางสาวสุพรรณิกา เวียงสิมมา พนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020005 บ้านโนนฤาษี นายเตียงทอง ชัยจันทา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020005 บ้านโนนฤาษี นางเพียงหทัย พรมบุบผา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020005 บ้านโนนฤาษี นางนภสร แข็งแรง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020005 บ้านโนนฤาษี นางพวงรัตน์ รัตนสงคราม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020005 บ้านโนนฤาษี นายสุชาติ พรมบุบผา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020005 บ้านโนนฤาษี นางสนธยา บุตรสาระ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020005 บ้านโนนฤาษี นางจริยา ม่วงจันทึก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020005 บ้านโนนฤาษี นายพิเชษฐ์ ศรีสุระ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020005 บ้านโนนฤาษี นางสาวชนกพร ถูวะศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020005 บ้านโนนฤาษี นางสาวมธุรวันต์ มนตรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020005 บ้านโนนฤาษี นางอุบลวรรณา เครือแสง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020005 บ้านโนนฤาษี นางสาวธิวาพร วงค์บุตร ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020005 บ้านโนนฤาษี นายนพรัตน์ ชมภู นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020006 บ้านหนองกุ้ง นายประดิษฐ จัดโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020006 บ้านหนองกุ้ง นายธีระยุทธ ริยะบุตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020006 บ้านหนองกุ้ง นายสุริยา จันทร์เพ็งเพ็ญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020006 บ้านหนองกุ้ง นางสาวชญาดา สีลาวงค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020006 บ้านหนองกุ้ง นางสาวเสาวลักษณ์ ธนราช ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020006 บ้านหนองกุ้ง นางสาวสาวิตรี สมเเสวง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020006 บ้านหนองกุ้ง นายชนะชัย นิลเกษ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020006 บ้านหนองกุ้ง นางสาววิไลวรรณ หล้าคอม อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020006 บ้านหนองกุ้ง นายพิชากร เขียวแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020006 บ้านหนองกุ้ง นางสาวกัญญา ชูเกียรติสกุล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา นางเกศลักษณ์ อภัยภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา นางสุดารัตน์ โพธิ์หล้า ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา นางสาวระภีพรรณ หอมสมบัติ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา นางสาวบุณยนุช อุปสัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา นางสาวศศิวิมล ระงับพะยัญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา นายสมศักดิ์ สุกใส ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา นายจำรัส ลิชัยมูล ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา นางสาวุสุวิสา แป้นสุขา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา นายคมสันต์ วันนู ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นายชาตรี อุ่นเรือน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นายวิระชัย เบญจมาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางสาวมาลาตี ขันตี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางประพิน บริจาค ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางรวิกานต์ งามชัด ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นายไพทูรย์ บริจาค ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางแสงสุรีพร ศรีผา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางสุดารัตน์ วัฒนพฤติไพศาล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางจิรภัทร เหมืองทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางสาวเสาวนีย์ มหาเมธากูล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางวิมลจันทน์ โลกธาตุ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางบุศกร บัวพุฒ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางปริญฎา อุ่นวิเศษ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางรุ่งลักษณ์ จัดโสภา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางรินทร์ลภัส ตั้งสมบัติสันติ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางมลิดา ดลเอี่ยม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นายอนุชิต รางศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางสมจินตนา มากอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางอัญชลี อังกุรอัชฌา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นายธนากร นาคโคตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางภควดี บูชาทิพย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นายทรงศิริ ศรีบุญเรือง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางนิลุบล โคตะพันธ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางสาวพรทิพย์ โฮมชัย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางสาวศิริแก้วกัลยา สิงห์คำ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางธัญลักษณ์ ชัยรัติเศรษฐกุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นายณัฐพล ดังวันเลิศมงคล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางสาวกัญญาภัค จุลเนตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นายพงษ์ศักดิ์ ทองคำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางสาวกุหลาบ คำดีบุญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางสาววนิดา ฤทธิธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางอภิญญา ด่านขุนทด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางสาวพนิดา ผาตะเนตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางสาวมินตรา จันทะไทย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางสาวอภิษดา ไชยทองดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นายพุทธชัย พูนเจริญผล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นายเอกพงษ์ ดวงมาลา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางสาวรัตติญา ชินคำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางสาวนริศรา ใหลน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นายพิทยา นามอั้ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นายสถิต ชินวงษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นายประกอบ ตรวจงูเหลือม ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นายอดิศักดิ์ นาเคน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางดวงใจ อินกง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางสาวจตุพร ภานุรัตน์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางสาวนกจริญา บัวทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020010 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี นางอทิตยา บุญเจริญศิลป์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020010 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี นางบังอร ศรีจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020010 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี นายจักรพงษ์ เบ้ารักษา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020010 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี นายณรงค์ มหาชัย ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020010 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี นางสาววิมล พุทธิรักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020010 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี นางสาวชัชฎาภรณ์ บันเทิงใจ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020010 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี นางสาวสุธิดา เจริญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020010 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี นายยอดเพชร ธรรมฤทธิ์ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง นายสรวิศ ผาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง นายกิตติพงษ์ บูชากุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง นายสากล วงศ์ประพันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง นางนิตยา ภูละคร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง นางฉวีวรรณ เจริญชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง นางสาววลัยภรณ์ แสงศิลา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง นางสาวอวัสดา ทนงยิ่ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง นางสาวมณีรัตน์ เครือสังข์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง นางสาวดารุณี พลยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง นางสุจิตรา อ่างชิน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง นางลินดา บูชากุล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง นางสาววิภาดา ไชยสิงห์หาญ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง นายสุวภัทร โคตรเมืองยศ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง นายณัฐภูมิ มากอง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020012 บ้านห้วยเปลวเงือก นางชญาน์ทิพย์ โสขำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020012 บ้านห้วยเปลวเงือก นายพิสิฎฐ์ ศรีสุขพัน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020012 บ้านห้วยเปลวเงือก นายประยูร บูชากุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020012 บ้านห้วยเปลวเงือก นางมะลิ บูชากุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020012 บ้านห้วยเปลวเงือก นางเทพศิรินท แพงงา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020013 บ้านนาตาล นายชัชฌาณิศวร์ วิเศษพงศภัทระ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020013 บ้านนาตาล นางอุลัย สุโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020013 บ้านนาตาล นางสาววิชุดา ไชยสาร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020013 บ้านนาตาล นางรุ่งอรุ่ณ วงษาสืบ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020013 บ้านนาตาล นางสาวเมธาวี ลุนดาพร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020013 บ้านนาตาล นางสาวกชกร แสนจำลา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020013 บ้านนาตาล นางสุธิวา มีศรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020013 บ้านนาตาล นางสาวพัชราภรณ์ เหมืองทอง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นายวีระ โพธิรุขา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นายสุดสาคร มากอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นางเสริมสุข แก้วมณี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นายสถิตย์ ทัศนัส ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นางสาวอภิญญา ศรีพูน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นายชนะ สุทธิประภา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นายวุฒิสาน ห่วงศิริสกุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นายอนุวัฒน์ กลางเหลือง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นางสาวโสภาวรรณ รักษาสิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นายจักรกฤษณ์ สมพันธ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นางสาวสุวัจนี ยี่ยวน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นายธนพล กุลภา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นางสาววีนัส คำสิงห์ใส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นางสาวเข็มพร วิริยานุรักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นางสาวนงลักษณ์ กระพรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นางสาวแจ่มนภา พลเสนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นางสาวภัทรียา กองจันดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นายสุรพงศ์ เทศประสิทธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นางสาวบัวบาน วงศาสืบ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นางสาวชมภูพร แสนโพง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นายภูวดล โฆษิต ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020015 บ้านปักหมู นางสุจิตรา ป้องโกเซ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020015 บ้านปักหมู นายบัณฑิต ศรีสมบูรณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020015 บ้านปักหมู นางวนิดา ทองประเทือง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020015 บ้านปักหมู นางสาวฐานิดา ศักดิ์ดาเดช ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020015 บ้านปักหมู นางอภิรมย์ สีหามาตย์ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020015 บ้านปักหมู นายทองสา จ่าเหลา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020015 บ้านปักหมู นางสาวพรพรรณ แสวงนาม ผู้ช่วยครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020016 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ นางนฤมล เบญจมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020016 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ นางวิไลวรรณ จิตรวิขาม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020016 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ นางสาวธมลวรรณ หงษ์ษา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020016 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ นางสาวธัญญลักษณ์ แก้วไวยุทธ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020016 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ นางสาวนางสาวสิริมาศ รอดจุ้ย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020016 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ นายไวโรจน์ ชาตานันท์ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020016 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ นางสาวจิรประภา พาจันทร์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020016 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ นางสาวจารุนันท์ โสขำ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020017 ยูเนสโกสัมมนา นางสาวสุทัศนา เทียมพลกรัง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020017 ยูเนสโกสัมมนา นางสาวชมภูนุช ปัดไชยโย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020017 ยูเนสโกสัมมนา นางสาวณัฐกานต์ ชัยจันทร์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020017 ยูเนสโกสัมมนา นางสาวอรทัย อุนาสิงห์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020017 ยูเนสโกสัมมนา นางสาวจันทร์เพ็ญ มีฤิทธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง นายจรูญ เวียงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง นายประสพโชค บัวทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง นางกัญญารัตน์ สะวิสัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง นางอุไร บริจาค ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง นางจันคำ เวชสิทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง นางสุพัตรา บริจาค ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง นางพัชรวี อินทร์อำคา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง นางสาวชมัยพร ประสานญาติ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง นายเกียรติศักดิ์ ไชยฮ้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง นายมานิตย์ วรขันธ์ ผู้ช่วยครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง นางสาวพรรณนิดา สุวรรณบล ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง นายอุปกิต วุฒิชาติ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง นางสาวอาพาภรณ์ วงศ์ศรีชา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง นายไชยวัฒน์ บุญกาวิน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง นางสาวเปรมฤดี คำสุขดี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง นางสาวศุภัทชา พรมมา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020019 บ้านบัว นายคำล้วน วงษ์สิม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นางภัทรวาณี บุญรุ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นายบุญเลิศ จันทร์สว่าง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นางวรินทร สอนใหม่ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นางวารุณี ปราบสาร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นางสาวจุฑาธิป สิงหะนาจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นางชำนาญ เสนาอาจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นางบังอร หงษ์ทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นางพรพิศ สังข์ทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นางกรทิพย์ บรรเทา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นายกษิดิ์เดช ปราบสาร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นางสาวจันทร์จิรา แสนขวา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นายอารมณ์ ศิลาคม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นางประไพศรี เวียงคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นางสาวปรางค์วิมล เสนาอาจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นางอังคณา สุระอุดร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นางสาววันวิสา เชื้อกลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นายอำนาจ วงศ์ศรีชา ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020019 บ้านบัว นายพันธกานต์ โพธิ์จุมพล ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020019 บ้านบัว นายพีรภัทร โคตรวิทย์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020019 บ้านบัว นางสาวจิดาภา ทันศรี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020020 บ้านโนนหนามแท่ง นายประลอง ไชยวี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020020 บ้านโนนหนามแท่ง นายสุรพงษ์ เสนาอาจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020020 บ้านโนนหนามแท่ง นางนิ่มนวล วงศ์มหา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020020 บ้านโนนหนามแท่ง นางปุุณณภา ศิริมงคล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020020 บ้านโนนหนามแท่ง นางสาววชิราภรณ์ วงษ์พุทธา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020020 บ้านโนนหนามแท่ง นางสาวสายสุนีย์ ดีศิลป์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020020 บ้านโนนหนามแท่ง นางสาวนราวดี พระโพธิ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020021 บ้านโพนทัน นางสุนีย์ ธารเอี่ยม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020021 บ้านโพนทัน นายประยน เรือนเพ็ญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี นายพงษ์เทพ อินทร์อำคา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี นางกุลธิดา มานะดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี นางทิพวัลย์ พรหมโคตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี นางอุไรวรรณ อุดมการเกษตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี นางสาวกัลชิญา คูณะวัฒน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี นางสาวณัฏฐ์ณริณ สารทรัพย์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี นางสาวนรินญา กิวิลา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี นายอรุณ ลาวัฒพรม ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี นายธนวัฒน์ ชาติชำนิ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี นายธีรพล สุดภา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี นางเยาวมาลย์ บุญการี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี นางสาวอรอุมา แสนละมุน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี นางสาวปิยชนก ฉายา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี นางสาวเพ็ญพักตร ชูเสน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี นางสาวมินตรา สินธุโพด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020023 บ้านเซิม นายวิโรจน์ ศิลาคม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020023 บ้านเซิม นายสงบ กองธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020023 บ้านเซิม นางกองสินธุ์ ศรีชัยชนะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020023 บ้านเซิม นางรุจิรา โพธิ์จุมพล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020023 บ้านเซิม นายรักศักษ์ ชาติอดุลย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020023 บ้านเซิม นางสาวทัศนพร โยธิกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020023 บ้านเซิม นางรุ่งพิศ เกตุคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020023 บ้านเซิม นางสาวภัณฑิรา นามศักดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020023 บ้านเซิม นางทองปาน สีหามาตย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020023 บ้านเซิม นางนันทวัน กองธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020023 บ้านเซิม นางสาวสุภาวดี มาระภูมิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020023 บ้านเซิม นางสาวนิดหนึ่ง สิทธิบุ่น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020023 บ้านเซิม นางสาวพิชญา จันทร์จำปา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020023 บ้านเซิม นายสมเกียรติ สีโนย ผู้ช่วยครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020023 บ้านเซิม นางสาวจีราพร โนนเสนา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020023 บ้านเซิม นางปฐพร หาฝ่ายเหนือ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020024 บ้านท่าหนองพันทา นายกรพล การินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020024 บ้านท่าหนองพันทา นางสาวผกามาศ ทรงเย็น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020024 บ้านท่าหนองพันทา นางขวัญตา เฝ้ากระโทก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020024 บ้านท่าหนองพันทา นายอุดมพงศ์ ประสานเชื้อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020024 บ้านท่าหนองพันทา นางสาวจิรชยานันต์ ชัยโพนงาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020024 บ้านท่าหนองพันทา นายยุทธนา ต่อศรี ครูผู้ช่วย ปฏิบัติการ ข้าราชการครู
43020024 บ้านท่าหนองพันทา นางสาวทัศนีย์ เทาธุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020024 บ้านท่าหนองพันทา นายศิริพงษ์ สุระคาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020024 บ้านท่าหนองพันทา นางสาวธิติมา ซ่อนกลิ่น ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020024 บ้านท่าหนองพันทา นางสาวณัฐญาณี ยางนอก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020024 บ้านท่าหนองพันทา นายชานุพงศ์ ตั้งสมบัติสันติ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020024 บ้านท่าหนองพันทา นางมุกดา พละดร เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020024 บ้านท่าหนองพันทา นายสวัสดิ์ สีลารักษ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020025 บ้านโคกกลาง นางชุติกาญจน์ ผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020025 บ้านโคกกลาง นางเขมมิกา ไชยแสง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020025 บ้านโคกกลาง นายชยพล โฆษิต ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020025 บ้านโคกกลาง นางมลิดา อินชิยา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020025 บ้านโคกกลาง นางพรพิมล มาลัยตรอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020025 บ้านโคกกลาง นางกลิ่นร่ำ ศรีสร้างคอม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020025 บ้านโคกกลาง นายวรินทร์พงษ์ สุวรรณไตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020025 บ้านโคกกลาง นางสาวซ่อนกลิ่น สุวรรณวงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020025 บ้านโคกกลาง นายนพดล สมภาร เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020025 บ้านโคกกลาง นายพนานต์ เอกวงษา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020025 บ้านโคกกลาง นางสาวทองอยู่ ชาวสวน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020026 บ้านคำตอยูง นายประพันธ์ โคตุนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020026 บ้านคำตอยูง นายชาญชัย ชาญประไพ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020026 บ้านคำตอยูง นางปัณฑิกา ศรีดารักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020026 บ้านคำตอยูง นางสาวโสรญา พุทธรรม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020026 บ้านคำตอยูง นางวรรณวิษา ใยเมือง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020026 บ้านคำตอยูง นายกริช ว.ศิริ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020026 บ้านคำตอยูง นางสาวละออง หูมดา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020026 บ้านคำตอยูง นายนรินทร์ วงษ์สา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020026 บ้านคำตอยูง นางสาวกรรณิการ์ คำมาปัน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020026 บ้านคำตอยูง นายชาญชัย โฮมวงค์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020026 บ้านคำตอยูง นายสุริยา ฐานชูมั่น ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020027 บ้านหนองแคนดอนสนุก นายพิทยา จำวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020027 บ้านหนองแคนดอนสนุก นางพรสวรรค์ ถนอมเมฆ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020027 บ้านหนองแคนดอนสนุก นางสาวนัยนา แพงศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020027 บ้านหนองแคนดอนสนุก นางสาวเกษมณี บุตรศรี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020028 บ้านหนองแหวน นายวุฒินัย วังหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020028 บ้านหนองแหวน นางสุธาวดี ตันตะสุด ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020028 บ้านหนองแหวน นางเจรจร ฤาชา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020028 บ้านหนองแหวน นางสาววรัลชญาน์ โคตรประทุม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020028 บ้านหนองแหวน นางสาวนิภาพร สอนโพนงาม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020029 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน นางสาวสุธาสินี เต่งภูเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020029 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน นางนุ่มนวล วงศ์พงษ์คำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020029 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน นายพงษ์ศักดิ พันลำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020029 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน นางสาวศิริพร พาอ่อน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020029 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน นางประวีณา สุวรรณมาโจ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020029 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน นายดำรง เหมืองทอง อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020029 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน นางสาวอมร โพธิ์ทิพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020030 บ้านทุ่งหลวงนาขาม นายศรีไพร ชานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020030 บ้านทุ่งหลวงนาขาม นายฌานินทร์ ไชยมานันต์ ครู ชำนาญงาน ข้าราชการครู
43020030 บ้านทุ่งหลวงนาขาม นางนัฎทิยา ศรีมงคล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020030 บ้านทุ่งหลวงนาขาม นายประนอม นันทะเนตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020030 บ้านทุ่งหลวงนาขาม นายสุพจน์ ภักดีศรีพันธ์ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020030 บ้านทุ่งหลวงนาขาม นางสาวเปรมฤดี หมั่นมี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020030 บ้านทุ่งหลวงนาขาม นายอัครเดช ฐานะ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020031 บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท นางสาวอารีลักษณ์ แผลงฤทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020031 บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท นายกุล คำหงษา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020031 บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท นางสุวดี คำหงษา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020031 บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท นางสาวทศพร โพธิ์งาม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020032 บ้านแป้น นายธวัช ถาโท ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020032 บ้านแป้น นางนิรัชรา ชัยชนะอุดมกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020032 บ้านแป้น นางละเอียด พินธะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020032 บ้านแป้น นางสาวมัทนียา อารมณ์สาวะ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020032 บ้านแป้น นางสาวอัจฉราพร งามสง่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020032 บ้านแป้น นางสาววิราภัสร โกฏิรักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020032 บ้านแป้น นางวราภรณ์ ธีระสาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020032 บ้านแป้น นางสาวรัตนาภรณ์ ทันดวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020032 บ้านแป้น นางสาวจารุวรรณ ผะกากอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020032 บ้านแป้น นางสุดารัตน์ คลังกลาง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020032 บ้านแป้น นางกาญจนา ศรีหาตา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020032 บ้านแป้น นางสาววาทินี ทองสุพล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020032 บ้านแป้น นายวันเฉลิม วรรณไชย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020033 บ้านกุดแกลบ นายธนวัฒน์ บัวระพา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020033 บ้านกุดแกลบ นายสมเกียรติ พรหมสุภา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020033 บ้านกุดแกลบ นางสาวสุกันยา สะสาร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020033 บ้านกุดแกลบ นายสฤษดิ์ โสดา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020033 บ้านกุดแกลบ นางสาวกัญญาณัฐ อุทโท ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020033 บ้านกุดแกลบ นายสงวนพงษ์ จันทะผอง ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020033 บ้านกุดแกลบ นายทินกร คาดพันโน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020033 บ้านกุดแกลบ นางสาววิไลลักษณ์ ทองประเทือง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020033 บ้านกุดแกลบ นายสุพจน์ มุงคุณโคตร ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020033 บ้านกุดแกลบ นางสาวปทุมพร ชนประทาน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020033 บ้านกุดแกลบ นางสาวปรียานุช กองกุล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020035 บ้านหนองหอย นายสมควร มั่งมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020035 บ้านหนองหอย นางสาวพรนภา บวรศักดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020035 บ้านหนองหอย นางวิจิตรา มานัส ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020035 บ้านหนองหอย นางจรรจิรา ประจันติ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020035 บ้านหนองหอย นางวันทนา จำปาศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020035 บ้านหนองหอย นางสาวอนุ่ย บุญญะรัง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020035 บ้านหนองหอย นางนันทิดา กองกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020035 บ้านหนองหอย นายเทวัน กองกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020035 บ้านหนองหอย นายสุริยา เสนารัตน์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020035 บ้านหนองหอย นายวิทวัส สะตะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020035 บ้านหนองหอย นายพงษ์ศักดิ์ แสนขวา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020035 บ้านหนองหอย นายชวลิต แก้วนารี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020035 บ้านหนองหอย นายชาญณรงค์ ธีระสาร ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020036 บ้านก่องขันธ์ นายชาญวิทย์ โคตะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020036 บ้านก่องขันธ์ นางนิ่มนวล โสดา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020036 บ้านก่องขันธ์ นายพลัฎฐ์ อัครเลิศโภคิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020036 บ้านก่องขันธ์ นางพุดทา ชนูนันท์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020036 บ้านก่องขันธ์ นายเลิศชัย ชนูนันท์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020036 บ้านก่องขันธ์ นางสาววราภรณ์ โสดา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020036 บ้านก่องขันธ์ นายวุฒิชัย เวธิตะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020036 บ้านก่องขันธ์ นายพีระพงษ์ อินปัน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020036 บ้านก่องขันธ์ นางสาวกฤษฎาพร พากเพียร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020036 บ้านก่องขันธ์ นางสาวนฤมล ยอดหานาม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020036 บ้านก่องขันธ์ นายพฤศเวษณ์ จันทะคุณ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020036 บ้านก่องขันธ์ นางสาวกันตนา ลิชัยมูล ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020037 บ้านดงสระพัง นายสังข์ ปาณศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020037 บ้านดงสระพัง นายชาฤติ ชนาภาณิชยกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020037 บ้านดงสระพัง นายวิรัช โพนพุทธ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020037 บ้านดงสระพัง นางอุมาภรณ์ แก้วนารี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020037 บ้านดงสระพัง นางสาวสิธยาพร ยศอธิพงศ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020037 บ้านดงสระพัง นายสุรศักดิ์ ลาสแดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020037 บ้านดงสระพัง นางสาวศิริวรรณ์ เฉลิม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020038 บ้านต้อนเหนือ นางเทียร จานลาน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020038 บ้านต้อนเหนือ นางปราณี โฆสิต ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020039 บ้านนาหนัง นายนิรวัตร เวชสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020039 บ้านนาหนัง นายจรูญ ภูมิโสม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020039 บ้านนาหนัง นางสมจิตร ภูมิโสม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020039 บ้านนาหนัง นางสาวอรทัย เพียศรี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020039 บ้านนาหนัง นางสาวสุรีย์พร สุวจันทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020039 บ้านนาหนัง นางสาวพิชญาภรณ์ ศรีบริบูรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020039 บ้านนาหนัง นายอรรคเดช พิมพ์เขต ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020039 บ้านนาหนัง นางสาวภัทธิรา โลหะชาติ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020039 บ้านนาหนัง นายสุเมธ ตั้งมั่นดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020039 บ้านนาหนัง นางสาวพัชริดา เห็มสีดา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020039 บ้านนาหนัง นางสาวปิรัญญา หาญเชิงชัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020039 บ้านนาหนัง นายเกษมสันต์ ตะดวงดี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020039 บ้านนาหนัง นางสาวปวีณา พันธ์พิมพ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020039 บ้านนาหนัง นางสาวสกุลรัตน์ จุมพล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020041 บ้านหนองแอก นางสุวิภา ธุระธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020041 บ้านหนองแอก นายธนภูมิ จันทร์หล่น ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020041 บ้านหนองแอก นายเฉลิมชัย วรขันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020041 บ้านหนองแอก นายนิยม จำปาศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020041 บ้านหนองแอก นางสาวภาวิณี ศรีชัยชนะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020041 บ้านหนองแอก นางสาวสกุลรัตน์ ลำมูล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020041 บ้านหนองแอก นางอาทิตยา ชินนอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020041 บ้านหนองแอก นางสุภาพร วงษ์วรศิลป์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020041 บ้านหนองแอก นายพนม พนมเขต ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020041 บ้านหนองแอก นายสุทธิพงศ์ เนื้อนิล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020041 บ้านหนองแอก นางสาวจรินทร์พร วงษ์ฉายา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020041 บ้านหนองแอก นางสาวสิริวิมล ชลเทพ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020041 บ้านหนองแอก นางสาวรัตมณี เสือแสงทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020041 บ้านหนองแอก นายแดนดิน โยธาคุณ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020042 บ้านผือ นายไพบูลย์ บูชาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นายสมพงษ์ นาคเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นางสมบุญ ธรรมขันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นางเสาวณี คำหงษา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นางพรรณพร พุ่มนวล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นายสมหมาย พรมอุดม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นางอารยา นาคจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นายอนุรักษ์ วงศ์ศรีชา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นายพิเชษฐ์ พุ่มนวล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นางพิชชาอร โคตรสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นายกฤษณะ ทัพบำรุง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นางพรเพชร เพียสุระ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นางจุไลลักษณ์ ดานิตย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นางผดุงศิลป์ จำปาศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นางอัมรา มั่งมี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นางสมบูรณ์ ปราบศัตรู ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นายศราวุธ กาญจนสุขเมฆิน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นางสาวชมนภัส ผ่องปัญญา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นางสาวนิภาพร รัตน์ธรรม ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นางสาวกนกพร ผลจันทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นางสาวสุภาษิณี ดีศิลป์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นางสาววันนิสา พากุล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นายอภิชาติ ดวงประภา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นายพิษณุ กิจติกาล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นายเกรียงไกร สร้อยกลางเมือง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นายสมหมาย โคตะพันธ์ เจ้าพนักงานพัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020042 บ้านผือ นายประครอง ไชยวี ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020042 บ้านผือ นางจีรพรรณ พรมสุข ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020042 บ้านผือ นางอัจฉรา รู้ยืนยง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020042 บ้านผือ ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์ กุนะ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020042 บ้านผือ นางสาวพัชรา ชนูนันท์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020044 บ้านคำจำปา นางอรชพร อำนวยการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020044 บ้านคำจำปา นางสุภาพร บุญช่วย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020044 บ้านคำจำปา นายนิกรณ์ ดาหอม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020044 บ้านคำจำปา นางสาวกัลยา ลอยนอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020044 บ้านคำจำปา นางสาวนัตพร สิงหาเทพ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020044 บ้านคำจำปา นายไกรวิชญ์ ล่ำสัน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020044 บ้านคำจำปา นางสาวชนนิกานต์ พละสิทธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020044 บ้านคำจำปา นายตะวัน ป้องนางไชย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020044 บ้านคำจำปา นางสาวอัญมณี สุวรรณไคสี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020044 บ้านคำจำปา นายสินธนา บุญช่วย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020045 บ้านคำเจริญ นายนิติเวทย์ จิตรวิขาม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020045 บ้านคำเจริญ นายสมคิด พลสารี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020045 บ้านคำเจริญ นายศิลป์ธนู คันทะภูมิ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020045 บ้านคำเจริญ นายชาตรี สะพังเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020045 บ้านคำเจริญ นางจันทิมา วงศ์แสนไชย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020045 บ้านคำเจริญ นางสาวชลันดา ปาระมี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020045 บ้านคำเจริญ นายอารักษ์ คำสิงห์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020045 บ้านคำเจริญ นางสาวกาญจนา แสงจักร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020045 บ้านคำเจริญ นางสาวยุวธิดา บุญกว้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020045 บ้านคำเจริญ ว่าที่ ร.ต.หญิง ทิพานัน สุขไชยสงค์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020045 บ้านคำเจริญ นายสาคร ศิริโส ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020045 บ้านคำเจริญ นางสาวสุดารัตน์ สุขะจักร์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020045 บ้านคำเจริญ นางนงค์เยาว์ สาระวัตรแก้ว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020046 บ้านโพธิ์ นายทรงเดช สิงห์ภูกัน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นางนีรนาถ อุตมะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นางสุจิตรา วงษ์โก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นางอรอนงค์ สิงห์ภูกัน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นางนัฐวรรณ ชนูนันท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นางสาวอุบล จันทะสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นายพงศธร ชัยเนตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นางสาวสาวิตรี อเวรา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นางสาวพชรพร แถวโพธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นางสาวศิริพิมล อุปทุม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นางสาววิยะกาญจน์ ขันธวิไชย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นางสาวเรวดี สิงหามแห ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นางปริศนา ทองใบ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นายอดิศร สุมังคะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นางสาวกฤษลดา ศรีพลลา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นายอธิวัฒน์ ใขไพวัน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นายพงษ์พิทักษ์ เชื่องดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นางสาวสุภาพร สุขาล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นายธีรกฤษณ์ มะโนมัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นางสาวปฏิมาภรณ์ ศรีดอน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นางสาวศิริภา พฤคณา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020046 บ้านโพธิ์ นางสาวพรภิรมย์ ดอนราษลี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020046 บ้านโพธิ์ นายคำใหม่ ศิลธรรมประสงค์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020046 บ้านโพธิ์ นางสาวอัญชลี กวนหลวง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020046 บ้านโพธิ์ นายพันศักดิ์ ไชยโคตร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020047 บ้านคำปะกั้ง นายณัฏฐศรัณย์ นาคจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020047 บ้านคำปะกั้ง นายวีระชัย พละดร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020047 บ้านคำปะกั้ง นางสาวทองมณี ศรีสม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020047 บ้านคำปะกั้ง นางนิรุธ สุวรรณไตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020047 บ้านคำปะกั้ง นางทองใส ภูชาดึก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020047 บ้านคำปะกั้ง นางสาวอุไรรัตน์ วะริวรรณ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020047 บ้านคำปะกั้ง นางสาวอาทิตยา ปัตโต ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020047 บ้านคำปะกั้ง นางมนัญชญา นนท์สุรัตน์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020047 บ้านคำปะกั้ง นางสาวเจียรนัย ภูชาดึก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020047 บ้านคำปะกั้ง นายธีรศักดิ์ ผายพลพฤกษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020047 บ้านคำปะกั้ง นายสถาพร วรรณสวัสดิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020047 บ้านคำปะกั้ง นายปูธวัช นาพินิจ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020047 บ้านคำปะกั้ง นางสาวสุภาภรณ์ สาธารณะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020047 บ้านคำปะกั้ง นางสาวจริญญา รบศึก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020047 บ้านคำปะกั้ง นางสาวธินากร นนทะเสน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020047 บ้านคำปะกั้ง นางสาวสุภาพร รัตนะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020047 บ้านคำปะกั้ง นายพูนทรัพย์ ขุนสอน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020047 บ้านคำปะกั้ง นางสาวกรรณิการ์ แสงแก้ว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020047 บ้านคำปะกั้ง นายบุญนอง คำหลอม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020048 บ้านปัก นายนวน เถื่อนลือชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020048 บ้านปัก นายสัญญา โสจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020048 บ้านปัก นางสาวนิภา สุขสำราญ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020048 บ้านปัก นางเทียนฉาย สุวรรณไตร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020048 บ้านปัก นายเสถียร เสนสาย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020048 บ้านปัก นางวันเพ็ญ แสนสุริวงค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020048 บ้านปัก นางสาววาสนา แฝงจันทร์ดา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020048 บ้านปัก นายเพชรอรุณ อ่างแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020048 บ้านปัก นางสาวอลิษา งามบุตรดา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020048 บ้านปัก นางสาวเบญจวรรรณ จันทร์นาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020048 บ้านปัก นายหนองคาย พลหงษ์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020048 บ้านปัก นางสาวจันทร์จิรา สุขบัญชาชัย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020048 บ้านปัก นายสงกรานต์ ศิริทอน ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020050 บ้านดงกำพี้ นายอาคม มาตา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020050 บ้านดงกำพี้ นายไพรัตน์ ตาลยงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020050 บ้านดงกำพี้ นางพรพิมล รักษ์มณี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020050 บ้านดงกำพี้ นางสาวบรรจบพร คำจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020050 บ้านดงกำพี้ นางสาวศรินทิพย์ พิมพเสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020050 บ้านดงกำพี้ นางหัสดา โพธิทะเล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020050 บ้านดงกำพี้ นางถวิล ชานุบาล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020050 บ้านดงกำพี้ นายอนุชา ฝ่ายชาวนา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020050 บ้านดงกำพี้ นางมลิวัลย์ กองทิพย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020050 บ้านดงกำพี้ นางวิไล พรมภิมาตย์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020050 บ้านดงกำพี้ นายปิติโรจน์ เวชสิทธิ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020050 บ้านดงกำพี้ นายธนกร ผาสุวรรณ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020050 บ้านดงกำพี้ นางสาวพัชริกา อินทะคม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020050 บ้านดงกำพี้ นางสาวพรรณกาญจน์ แก้วพิจิตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020050 บ้านดงกำพี้ นางสาวอุไรวรรณ ประสาร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020050 บ้านดงกำพี้ นางสาวปพิชญาภา อำนวยการ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020050 บ้านดงกำพี้ นายเฉลิมเกียรติ บุญสิทธิ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020050 บ้านดงกำพี้ นายดำรงค์ศักดิ์ มณีวงศ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020050 บ้านดงกำพี้ นายสุธิศักดิ์ หนาดแดง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020050 บ้านดงกำพี้ นายชินพัฒน์ พลทะสอน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020051 ชุมชนบ้านปากสวย นายมานิตย์ สนิทบรรเลง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020051 ชุมชนบ้านปากสวย นางศศิรนันท์ โพธิรุขา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020051 ชุมชนบ้านปากสวย นางสาวอภิสรา อภัยพรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020051 ชุมชนบ้านปากสวย นางปรารถนา ฤกษ์พิมพ์พงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020051 ชุมชนบ้านปากสวย นางถิรดา ทองแสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020051 ชุมชนบ้านปากสวย นางเอ็นดู สีเทา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020051 ชุมชนบ้านปากสวย นางสาวนภัสรดา ฝ้ายขาว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020051 ชุมชนบ้านปากสวย นางวงเดือน สีหาปัน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020051 ชุมชนบ้านปากสวย นางสาวสุจริต แสงสุวรรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020051 ชุมชนบ้านปากสวย นายอชิรวัตติ์ ตั้งสมบัติสันติ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020051 ชุมชนบ้านปากสวย นางสาววิชุดา ผาทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020051 ชุมชนบ้านปากสวย นายวันชัย บรรณบดี ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020051 ชุมชนบ้านปากสวย นางสาวสุณีย์ เมยดง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020051 ชุมชนบ้านปากสวย นางสาวนุสรา พรหมพินิจ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020051 ชุมชนบ้านปากสวย นางสาวปาริฉัตร ภูมิพิพัฒน์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020052 บ้านวัดหลวง นายพิทยา บริจาค ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020052 บ้านวัดหลวง นางนงเยาว์ สุนาคราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020052 บ้านวัดหลวง นางนงลักษณ์ ศรีสมบูรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020052 บ้านวัดหลวง นางเพ็ญศรี มีฮาตร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020052 บ้านวัดหลวง นางสมปอง สลาพิมพ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020052 บ้านวัดหลวง นางศิริพร ศิริมงคล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020052 บ้านวัดหลวง นายจรูญกิจ ทองแสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020052 บ้านวัดหลวง นางสาววันทนีย์ ศรีสุราษฎร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020052 บ้านวัดหลวง นายศุภกิจ ราชบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020052 บ้านวัดหลวง นายไชยา บุตรศรี ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020052 บ้านวัดหลวง นางสาวอัจฉรา หล้าคอม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020052 บ้านวัดหลวง นางสาวรพีพรรณ ทองแสน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020052 บ้านวัดหลวง นายอนันต์ คำเพิ่มพูล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020053 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา นายกฤตชัย ชมภูวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020053 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา นายวัชระ ฤกษ์พิมพ์พงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020053 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา นางรัชนี สีหามาตย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020053 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา นางชลลดา จอมศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020053 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา นางสาววิลาส นพเก้า ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020053 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา นางสาวสมบูรณ์ ภูมิเทศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020053 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา นายไพรวรรณ์ สีหามาตย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020053 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา นางสาวอรญา จำเริญศรี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020053 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา นายกิตติ จันทร์หล่น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020053 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา นายรชต เขตเจริญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020053 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา นายพิชัย ศรีบุญเรือง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020053 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา นางสาววิชุดา พรมภักดิ์ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020053 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา นายประยงค์ ก่องขันธ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020054 บ้านสร้างนางขาว นายธวัชชัย รัตนติสร้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020054 บ้านสร้างนางขาว นางขวัญตา สินทร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020054 บ้านสร้างนางขาว นางทับทิม บัวแพง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020054 บ้านสร้างนางขาว นายพีระศักดิ วงค์ชาญศรี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020054 บ้านสร้างนางขาว นายอนัน สมวงค์ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020054 บ้านสร้างนางขาว นางสาวสิริกัญญา ชนมาสุข ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020055 บ้านเหล่าโพธิ์ศรี นายพิทยา จำวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020055 บ้านเหล่าโพธิ์ศรี นางปิยมาพร เหง้าวิชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020055 บ้านเหล่าโพธิ์ศรี นางสาวอรุณี สองหลวง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020055 บ้านเหล่าโพธิ์ศรี นางปภาสินีย์ ไชยมานันต์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020055 บ้านเหล่าโพธิ์ศรี นางสาวปนัดดา หล้าคอม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020055 บ้านเหล่าโพธิ์ศรี นายเงิน สมวงษ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020055 บ้านเหล่าโพธิ์ศรี นายอารยะ ผาณิบุศย์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020056 บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง นายนิติภูมิ พยุงวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020056 บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง นางอัจจิมา งามวิไล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020056 บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง นางสุดสวาท หน่อแก้ว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020056 บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง นายปรินทร์ ผาณิบุศย์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020056 บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง นายอนุวัฒน์ ชาญฉลาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020056 บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง นางสาวศุมัทนา บำรุงรส ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020056 บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง นายอภัย ไชยมานันต์ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020056 บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง นางสาวหนึ่งฤทัย นามอญ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020057 บ้านหนองอั้ว นายมนตรี ฮักหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020057 บ้านหนองอั้ว นายสำราญ โพธิ์ทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020057 บ้านหนองอั้ว นางสาวพรทิพย์ พิณธะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020057 บ้านหนองอั้ว นางไพบูลย์ สุวรรณเลิศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020057 บ้านหนองอั้ว นางสิริภัทร ชาวยศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020057 บ้านหนองอั้ว นางสิริมา มหาฤทธิ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020057 บ้านหนองอั้ว นางสาวปิยวดี สังคมกำแหง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020057 บ้านหนองอั้ว นายสมบัติ ศรีจันทร์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020057 บ้านหนองอั้ว นายสมภาร ศิลาคม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020057 บ้านหนองอั้ว นางสาวณัฐภรณ์ ศิริธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020057 บ้านหนองอั้ว นางสาวอารีย์ เจริญชัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020057 บ้านหนองอั้ว นางสาวปิยวรรณ สุตะวงค์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020057 บ้านหนองอั้ว นางจิรชยา มังษา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020057 บ้านหนองอั้ว นางปิลันธนา กิณเรศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020057 บ้านหนองอั้ว นายณัฐกร หอมสวาสดิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020057 บ้านหนองอั้ว นางสาวนัชชา ลงคลัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020057 บ้านหนองอั้ว นางสาวพรพิมล วงนาแพง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020057 บ้านหนองอั้ว นางชนิดา กิตติพาณิชยกุล ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020057 บ้านหนองอั้ว นางสาวนิตยา ก่องขันธ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ นายวชิราวุธ บัวแพง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ นางดารณีย์ ต่างสี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ นายสมภาร จันทะราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ นายอุดม พรหมกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ นางสุกาญจนา สุดชาขำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ นายศุภเวศย์ ป้องสนาม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ นางพัชรินทร์ ป้องสนาม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ นายนิพูล บุญดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ นายศรสิงห์ ต่างสี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ นางเพ็ญนภา ทองเภ้า ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ นายจิตรภาณุ ทองละมัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ นายวีระโชติ ธนูทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ นางสาวญารินดา ศรีคำ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ นางสาวพรเพชร์ ภูมิชัย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ นายจิรศักดิ์ นุชเนื้อ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020059 บ้านเชียงอาด นายสุรชัย ทินกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นางนิตยา พิมพ์โคตร ครู เชี่ยวชาญ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นางปิยะธิดา วงศ์รัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นางสมควร วรโยธา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นางปิยนันท์ คำพูล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นางพิศพร เจริญวัฒนศักดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นางอัมพร ดอนจันทร์โคตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นางวงเดือน วงษ์ชารี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นางมรรยาท แย้มบาน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นายสาโรจน์ สุดชาขำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นางสาววิไล อุตตะมะบาล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นางนิตยา โพธิราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นายวิสุทธิพล ศรีโยธา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นางศิริรัตน์ ไชยมานันต์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นางสาวสุภัสสร สีวันคำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นางสาวผกามาศ ชาญวิรัตน์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นางสาวศุภรดา บุบผา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นายสมพงษ์ นิมคมภักดิ์ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020059 บ้านเชียงอาด นายว่าที่ ร.ต.ฤทธิรณ ศรีสม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020059 บ้านเชียงอาด นางสาวบงกชพร ศรีหลิ่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020060 บ้านนาเมย นางสาวชญาภา ถาโคตรจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020060 บ้านนาเมย นางสาวจารุณี ไชยชาญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020060 บ้านนาเมย นางยุพิน แก้วกิ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020060 บ้านนาเมย นางสมหมาย ราคาพงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020060 บ้านนาเมย นางสาวศรสวรรค์ ดังวันเลิศมงคล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020060 บ้านนาเมย นางสาวพรทิพย์ มิตพะมา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020060 บ้านนาเมย นายคฑากร ศรีต่างคำ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020060 บ้านนาเมย นายณรง กิติอาษา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020060 บ้านนาเมย นางสาวอรอุมา แก้วอุ่น ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020061 บ้านโคกหัวภู นายมนูญ อินทะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020061 บ้านโคกหัวภู นางนคร ชัยณรงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020061 บ้านโคกหัวภู นางโชติรัศมิ์ พิมพ์มา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020061 บ้านโคกหัวภู นายสมเพชร ชัยณรงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020061 บ้านโคกหัวภู นางอรุณ พิมพเสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020061 บ้านโคกหัวภู นายสวัสดิ์ ธรรมวงษา ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020061 บ้านโคกหัวภู นางสาวสารชา สายทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020061 บ้านโคกหัวภู นางสาวบุศรา โพนสิงห์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020061 บ้านโคกหัวภู นายธีรชัย สิงห์คำ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020062 บ้านห้วยน้ำเย็น นายอภิชาติ ชาบุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020062 บ้านห้วยน้ำเย็น นางฉวีวรรณ์ นันทะแสง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020062 บ้านห้วยน้ำเย็น นางสาวสุดชีวัน คนไว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020062 บ้านห้วยน้ำเย็น นางสาวกิตติยา สิทธิพิสัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020062 บ้านห้วยน้ำเย็น นายชัยณรงค์ กฤตยาจรรโลง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020062 บ้านห้วยน้ำเย็น นายบัวจันทร์ ชานุบาล พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020062 บ้านห้วยน้ำเย็น นายจรัญ ภูอากิจ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020120 บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก นายปรีชา อาจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020120 บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก นางชูชาติ เชิญชม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020120 บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก นายวิชัย เพ็งวิภาศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020120 บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก นายวีระศักดิ์ งามสง่า ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020120 บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก นางสาวทัศนีย์ ศรีวิไล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020120 บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก นางบุษบา วงศ์จารย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020121 บ้านนาดี นายสมโภชน์ สุวรรณโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020121 บ้านนาดี นายกุล ดินโคกสูง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020121 บ้านนาดี นางสาวสุมาลี นามพรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020121 บ้านนาดี นางเพลินพิศ งามสง่า ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020121 บ้านนาดี นางสาวบัวพันธ์ บุตรพันท้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020121 บ้านนาดี นางสาวสาริกา โคตรโสภา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020121 บ้านนาดี นางสุรีพรรณ เหรียญทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020121 บ้านนาดี นางสาววรรณภา หล่าคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020121 บ้านนาดี นายโกศล วรรณวัตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020121 บ้านนาดี นายเกษม หอมทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020121 บ้านนาดี นางสาวกาญจนา ไพรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นายอุดม หวังหมู่กลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางปรียานาถ หวังหมู่กลาง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางมลิวัลย์ ศรีบุญไทย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางพรพิมล แก้วมงคล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางณิชาภัทร ดงงาม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางดวงแข พรมภักดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางสาวมลฤดี วันศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางบังอร ว.ศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางวชิราภรณ์ สาริคาร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางนิรันดร สุนทร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นายนิวัฒน์ สุนทร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางสุดถวิล ปัดถาทุม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางปราณี พาโส ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางสาวสาวิตรี เหล่าฆ้อง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นายจุรินทร์ จุดโต ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางสาวประภาพรรณ ชนะสาร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นายอภิสิทธิ์ จันทะโม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางสาวเนตรทิพย์ แสงหาชัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางสาวสิริลักษณ์ ทรงเย็น ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นายพงษ์พัฒน์ สิงห์ชา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นายอภิสิทธิ์ คำพู ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางสาววรดาพร ราชาเดช ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางสาวจุฬาวรรณ ภูคำวงค์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางสาวธันยพร วัฒโน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นายชินวุธ หล้าทองอินทร์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020123 บ้านจับไม้ นายเคน โพธิ์เศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020123 บ้านจับไม้ นางพิศมัย กองธรรม ครู เชี่ยวชาญ ข้าราชการครู
43020123 บ้านจับไม้ นางเกษร พลเรืองเดช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020123 บ้านจับไม้ นายอภิสิทธิ์ หล่าเพีย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020123 บ้านจับไม้ นางมุณภา หล่าเพีย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020123 บ้านจับไม้ นายเงิน แสนบุญศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020123 บ้านจับไม้ นางสาวมณีรัตน์ พิมพ์พันธ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020123 บ้านจับไม้ นางสาวพิศมัย สารบรรณ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020123 บ้านจับไม้ นายอัคชัย พิมพันธ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020123 บ้านจับไม้ นางสาวรักษ์สุดา บุญอินทร์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020124 รสลินคัคณางค์ นายสุรศักดิ์ พันธุ์วงษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นางประภาศรี จูมพิลา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นางนภาพร พรมจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นายบัญชา หอมทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นางสาวชนาการ เหมืองทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นางอุทิศ หันมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นางประเทือง กองธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นางสาวมณีรัตน์ กุลวงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นายเทพพร สรรพทรัพย์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นางกนิษฐา ศรีวิเศษ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นางนุชนาถ สุขรมย์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นางสาวปริชญา ชัยนาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นางรสริน ปัดถาทุม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นางสาวณัฐนิชา ศรีจันทร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ ว่าที่ร้อยตรีนภัสกรณ์ ชิณศรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นางยุภาวรรณ นามโคตร ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020124 รสลินคัคณางค์ นายบัวคำ พิมพ์พันธ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020125 บ้านนาฮำ นายทองคำ ปาปะโข ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นายเสกสันต์ ธุระธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นางนิภารัตน์ สมจิตพิจารณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นางสุธิดา มาตรา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นางฐาปนีย์ ศรีสุจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นางพัชรัตน์ พลศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นางอรวรรณ จันทร์อ่อน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นางสำรวย บุตรวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นางสาวฐิตินันท์ โคตรประทุม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นางภัสส์กุญช์ เอื้อราษฎร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นายยงยุทธ สมบัติจันทร์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นางสาวอินทิรา ศักดาพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นายพิชิตชัย เบ้าสาทร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นางสาวมิถุนา สิงห์เปี้ย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นางสาวภาวิณี บุตรวงศ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นางสาวชฎากร ชัยเดช ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นางสาวรุ่งทิพย์ ผึ่งผาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นางสุจิตรา ศรีประทา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020125 บ้านนาฮำ นางสาวชลลดา เรืองศักดิ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020125 บ้านนาฮำ นางสาววริศรา มาตรา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020125 บ้านนาฮำ นายบุญคุ้ม พรมราช นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020125 บ้านนาฮำ นางสาวพิชามญช์ ปาปะโข ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020125 บ้านนาฮำ นายสุทธินันท์ โนนแก้ว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020125 บ้านนาฮำ นายนิติพัฒน์ สมจิตพิจารณ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020126 บ้านหนองยาง นายสิริพงศ์ สายแขม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020126 บ้านหนองยาง นางสาวอรุณี ชัยโสภา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020126 บ้านหนองยาง นางขวัญนภา แดงน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020126 บ้านหนองยาง นางสุพัตรา เรียมแสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020126 บ้านหนองยาง นางวริศรา แสนละคร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020126 บ้านหนองยาง นายนันทะวงษ์ น้อยสีเหลือง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020126 บ้านหนองยาง นางสาวนุชิดา สาระดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020126 บ้านหนองยาง นางสมยงค์ ศีรษะพล ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020126 บ้านหนองยาง นางสาวอ้อยทิพย์ วงค์กันยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020126 บ้านหนองยาง นายสุดใจ แย้มศรี นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020127 อนุบาลหนองควาย นายชัยยงค์ คลังกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางวงษา เวียนนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางอรวรรณ แสงอ่อน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางอัจฉราวรรณ โคตรสาอุประ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางผกาเพชร ขวัญสถิตวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางเสาวณีย์ ชินบุตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางนพรัตน์ นามบุญมี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นายวิชิต เทพไทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางหนูไผ่ แสนพินิจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางผุสดี เทพไทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางสาวพูนสุข เวียงคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางอำนวยพร พิณพงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางสาววิภารัตร ตางจงราช ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นายนิกร ผาบจุงกุง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางสาวนัฎฐนิชชา กาลจักร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางอุมารัก รางศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางสาววิไลลักษณ์ อุราชา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นายพนมรุ้ง วงคำหาญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางสาวศิรินันท์ ทองเต็ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นายสิทธิดล ศรีลานนท์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางสาวเนตรนภา ผาละพัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางสาวสุดารัตน์ สิงขรอาจ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นายนัตพงษ์ ช่ออังชัน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นายทรงชัย เที่ยงธรรม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นายพสธร พินิจ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย โพธิ์ทา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางสาวกนกกานต์ แสงมณี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020127 อนุบาลหนองควาย นายปฏิวัติ พิณพงษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020127 อนุบาลหนองควาย นางณฐรัช อุยะพิตัง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020127 อนุบาลหนองควาย นางพรทิพย์ โพชฌงค์ขันธ์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020127 อนุบาลหนองควาย นางสาวสุภาพรรณ ยาระวัง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นายศาสตรา ทับชา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นางสุจิรา นาใจคง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นางสุภาพร โคตรประทุม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นายกุลชาติ ไชยยงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นางเพ็ญภักดิ์ เอื้อราษฎร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นายวุฒิพงษ์ กองแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นางสาววิมลรัตน์ ลิตรักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นางสาวพิชฬฎาภักดิ์ ปัตทะนนท์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นายชนะชัย ศรีสาระ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นางสาวสุบรรณ โทดำมา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นางสาวกัญญาภัคณัฏนันท์ วิชาเกวียน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นายรณชัย โสพิน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นางสาวรัชฎาภรณ์ ศรีสว่าง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นางสาววิราวัลณ์ นันตะนู ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นายพิชิต คาดพันโน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นางสาวแสงเทียน ม่วงคะลา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นายไพรวัลย์ ดอนขันธ์ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นางทองม้วน ศรีบุญเรือง อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
43020129 บ้านโพนทอง นายพรประสิทธิ์ ศรีบุญไทย ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020129 บ้านโพนทอง นางสาวอัจฉราพร บัวก่ำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020129 บ้านโพนทอง นางสาวขวัญหทัย วิเชียรเครือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020129 บ้านโพนทอง นางสาวสุธาทิพย์ บุญสวาท ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020129 บ้านโพนทอง นางสาวกฤษณา พันลำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020129 บ้านโพนทอง นางธนัชพร ทิมินกุล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020129 บ้านโพนทอง นายปรัชญา เศษวารี นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020130 บ้านท่าคำบง นายโสภณ จันทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020130 บ้านท่าคำบง นางขวัญใจ จันทวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020130 บ้านท่าคำบง นายพงษ์ศิลป์ สอรักษา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020130 บ้านท่าคำบง นางนนทิยา มาตย์กุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020130 บ้านท่าคำบง นางพัชรินทร์ อาจหาญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020130 บ้านท่าคำบง นางสาวนวลฉวี ไชยทองดี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020130 บ้านท่าคำบง นายรัฐพล พิณพงษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020130 บ้านท่าคำบง นางสาวกนกวรรณ นครธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020130 บ้านท่าคำบง นางสาวนาริญ พิมพ์วิชา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020130 บ้านท่าคำบง นายนิตสัน บุราณเดช ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020130 บ้านท่าคำบง นางสาวสุกัญญา วงษ์ประดิษฐ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020131 บ้านหนองวัวชุม นายพัทยา บุญญะรัง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020131 บ้านหนองวัวชุม นายพยัญ ผาบสิมมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020131 บ้านหนองวัวชุม นางสาวพรรณพิลาส พิพรรธคุณ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020131 บ้านหนองวัวชุม นางสาวจันทิมาภรณ์ กะลืมพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020131 บ้านหนองวัวชุม นางสาวฐิติญาภรณ์ ราชมนตรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020132 บ้านกุดแคนโนนมันปลา นายพงษ์พิทยา มาตรา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020132 บ้านกุดแคนโนนมันปลา นายไพบูลย์ เสนานาม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020132 บ้านกุดแคนโนนมันปลา นางปรารี คงโนนกอก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020132 บ้านกุดแคนโนนมันปลา นางสุชารัตน์ แก้วอุดร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020132 บ้านกุดแคนโนนมันปลา นายวีรยุทธ บุตรแสง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020132 บ้านกุดแคนโนนมันปลา นางสุดถนอม โอปีนี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020132 บ้านกุดแคนโนนมันปลา นางสุภาพร สุโพธิ์คำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020132 บ้านกุดแคนโนนมันปลา นางสาวอุมาพร ธรรมรังษี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020132 บ้านกุดแคนโนนมันปลา นางภูวดล สุนทร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020132 บ้านกุดแคนโนนมันปลา นายอลงกต พลอินทร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020132 บ้านกุดแคนโนนมันปลา นายทศพล พรหมภักดี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020132 บ้านกุดแคนโนนมันปลา นายบุญสงค์ กอบเกื้อ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020133 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ นางอรุณ ภักดีสัจจกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020133 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ นายชีวิต ดวงพรดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020133 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ นางศิริวรรณ มูลศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020133 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ นางโสมจันทร์ ทิพเสนา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020133 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ นางสาวสาวิตรี แง้วอ๋อง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020133 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ นางสาวพรทิพย์ เดิมดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020133 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ นางสาวทิพวรรณ ลับโกษา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020133 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ นางสาวพัชราภรณ์ นนยะโส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020133 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ นายอุทัย บูชากุล ช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจำ
43020133 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ นายมณี สุรารักษ์ ช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจำ
43020133 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ นายสมวิทย์ สมคุณา ครูธุรการ ปฏิบัติงาน ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020133 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ นายเจษฎา ศรีพุทธา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020134 บ้านหนองบัวเงิน นายนุกูล เข่งดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020134 บ้านหนองบัวเงิน นายศักดิ์ชัย สิงห์ธนู ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020134 บ้านหนองบัวเงิน นางสาวฉัตรสุดา จามน้อยพรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020134 บ้านหนองบัวเงิน นายชินกร วังใจ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020134 บ้านหนองบัวเงิน นายพิษณุ ดอนธาตุ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020134 บ้านหนองบัวเงิน นายสุริยันต์ สายศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020134 บ้านหนองบัวเงิน นายณัฐพงษ์ ปริวันตา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020134 บ้านหนองบัวเงิน นางสาวปิยนุช นามเกียรติ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020134 บ้านหนองบัวเงิน นายสถาปน์ กมลสะอาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020134 บ้านหนองบัวเงิน ส.อ.หญิงสุนันทา รัตนบุตร ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020134 บ้านหนองบัวเงิน นางสาวจิราภรณ์ ชวนรัมย์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020135 ป่าไม้อุทิศ ๘ นายกุหลาบ นางาม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู