ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน บ้านก่องขันธ์

ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
5
4
9
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
6
6
12

ข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ จำนวน 12 คน

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
43020036 บ้านก่องขันธ์ นายชาญวิทย์ โคตะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020036 บ้านก่องขันธ์ นางนิ่มนวล โสดา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020036 บ้านก่องขันธ์ นายพลัฎฐ์ อัครเลิศโภคิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020036 บ้านก่องขันธ์ นางพุดทา ชนูนันท์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020036 บ้านก่องขันธ์ นายเลิศชัย ชนูนันท์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020036 บ้านก่องขันธ์ นางสาววราภรณ์ โสดา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020036 บ้านก่องขันธ์ นายวุฒิชัย เวธิตะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020036 บ้านก่องขันธ์ นายพีระพงษ์ อินปัน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020036 บ้านก่องขันธ์ นางสาวกฤษฎาพร พากเพียร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020036 บ้านก่องขันธ์ นางสาวนฤมล ยอดหานาม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020036 บ้านก่องขันธ์ นายพฤศเวษณ์ จันทะคุณ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020036 บ้านก่องขันธ์ นางสาวกันตนา ลิชัยมูล ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)