ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน บ้านสร้างนางขาว

ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
2
2
4
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
3
3
6

ข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว จำนวน 6 คน

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
43020054 บ้านสร้างนางขาว นายธวัชชัย รัตนติสร้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020054 บ้านสร้างนางขาว นางทับทิม บัวแพง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020054 บ้านสร้างนางขาว นางขวัญตา สินทร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020054 บ้านสร้างนางขาว นายพีระศักดิ วงค์ชาญศรี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020054 บ้านสร้างนางขาว นายอนัน สมวงค์ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020054 บ้านสร้างนางขาว นางสาวสิริกัญญา ชนมาสุข ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)