ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน รสลินคัคณางค์

ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
4
11
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
5
12
17

ข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนรสลินคัคณางค์ จำนวน 17 คน

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
43020124 รสลินคัคณางค์ นายสุรศักดิ์ พันธุ์วงษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นางอุทิศ หันมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นางประเทือง กองธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นางสาวมณีรัตน์ กุลวงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นางประภาศรี จูมพิลา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นางนภาพร พรมจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นายบัญชา หอมทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นางสาวชนาการ เหมืองทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นางกนิษฐา ศรีวิเศษ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นายเทพพร สรรพทรัพย์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นางนุชนาถ สุขรมย์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นางสาวปริชญา ชัยนาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นางรสริน ปัดถาทุม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ ว่าที่ร้อยตรีนภัสกรณ์ ชิณศรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นางสาวณัฐนิชา ศรีจันทร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นางยุภาวรรณ นามโคตร ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020124 รสลินคัคณางค์ นายบัวคำ พิมพ์พันธ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)