ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก

ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
3
3
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
6

ข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก จำนวน 6 คน

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
43020120 บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก นายปรีชา อาจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020120 บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก นางสาวทัศนีย์ ศรีวิไล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020120 บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก นางชูชาติ เชิญชม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020120 บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก นายวิชัย เพ็งวิภาศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020120 บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก นายวีระศักดิ์ งามสง่า ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020120 บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก นางบุษบา วงศ์จารย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู