ข้อมูลบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ใน สพท.
ผู้บริหารการศึกษา
บุคลากร38ค(1)
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
อื่นๆ
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
2
1
3
3
6
9
4
15
19
3
0
3
0
0
0
5
11
16
0
0
0
17
33
50
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และกลุ่มงาน ใน สพท.
ผู้บริหาร
อำนวยการ
แผน
บุคคล
ส่งเสริม
การเงิน
นิเทศ
ตสน.
พัฒนาครู
กฎหมาย
DLICT
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
2
1
3
6
4
10
1
4
5
1
6
7
1
4
5
1
6
7
3
6
9
0
0
0
0
2
2
1
0
1
1
0
1
17
33
50

ข้อมูลข้าราชการและบุคลากร จำนวน 50 คน

สถานะ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/ระดับ/วิทยฐานะ กลุ่มงาน รายละเอียด
-ผู้บริหาร นางละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชี่ยวชาญ
ผู้บริหารการศึกษา
-ผู้บริหาร นายวิทยา ทัศมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
ผู้บริหารการศึกษา
-ผู้บริหาร นายอำนวย ทิพย์กำจร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
ผู้บริหารการศึกษา
บุคลากร นายอุดมพงษ์ สะวิสัย ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายไพเราะ ชนชนะกุล ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายอุทัย พรมเทศ ยาม
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายธนากร ชนชนะกุล ยาม
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางสาวอภิญญา ชนชนะกุล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางสาวมัทธิดา พงษ์สุวรรณ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายชัชวาล รูปขันธ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายสุทัศน์ ทับทอง พนักงานขับรถ
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางแวววิมล ศรีเมยดง พนักงานทำความสะอาด
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางสุนันท์ ภูอากิจ เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางสาวทวีพร สกุลอำมาตย์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มนโยบายและแผน
บุคลากร นางพัฒน์นรี ผาทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
กลุ่มนโยบายและแผน
บุคลากร นางสาววลีย์พัชญ์ บุญเฉลียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
กลุ่มนโยบายและแผน
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นางราตรี ฉันทพจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนโยบายและแผน
บุคลากร จ่าเอกพชร รักษ์มณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
กลุ่มนโยบายและแผน
บุคลากร นางสาวรวีวรรณ พจนารถบัณฑิตย์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นางสาวกัณฐภรณ์ อาชีวะ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นางสาววรรณภา มลิลา เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นางสาวนิตยา ตาตินิจ นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นางจุฬารัตน์ ศรีบุญเรือง นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นางศรินยา สุขรมย์ นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นายจักรพงษ์ มานะดี นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นางวิมลวรรณ ชัยโสม นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสาวเตือนใจ บุญบุตร นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นายนพดล เสนาอาจ นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
บุคลากร นางญานิชศา บางเมืองแสน นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสาวกนกพิชญ์ หมื่นหาวงค์ นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
บุคลากร นายดวงดี พลาหาญ ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางสาวยุภาพร เนื่องแก้ว เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางสาวทัศนียา ประจิมทิศ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางสาวโชติภา พลศักดิ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางสาวรุจาภา ขันตี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางสาวกาญจนา คุปนัติ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นางสาวนิภาพร พลสุวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นางรำเพย ทินกระโทก ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางอรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นายภัทรชัย ธรรมคุณชัย ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสาวนิยากร ศรีมังคละ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางกัญญาณัฐ ผาระสิทธ์ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางจุฬาภรณ์ จันชารี ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นายเวชยันต์ ภูละคร ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร ว่าที่ ร.อ.รามภคิน โทรัตน์ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร ว่าที่ ร.ต.หญิงกัลยกร พรมนาไร่ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นางอิชยา สิงห์คำ นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
บุคลากร นางสาวชบาไพร ทวีทรัพย์ นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บุคลากร นายธีระพงษ์ สังข์หลอด ผู้ช่วยนิติกร
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มกฎหมายและคดี