ข้อมูลบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา สพป.หนองคาย เขต 2


จำนวนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาใน สพท. จำแนกตามวุฒิการศึกษา และเพศ
รหัส
วุฒิการศึกษา
ชาย
หญิง
รวม
5
0
1
1
7
2
0
2
8
1
1
2