ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ในสถานศึกษา) จำแนกตามตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง วิทยฐานะ และเพศ

ภาพรวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
1
0
1
 ชำนาญการ
คศ.2
7
1
8
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
70
17
87
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
1
0
1
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
79
18
97
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
5
2
7
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
5
2
7
 3. ครู
-
คศ.1
48
126
174
 ชำนาญการ
คศ.2
23
42
65
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
100
277
377
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
2
2
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
171
447
618
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
59
126
185
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
38
0
38
 6. พนักงานราชการ
-
-
21
24
45
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
81
159
240
รวมทั้งหมด
455
779
1,234