ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ในสถานศึกษา) จำแนกตามตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง วิทยฐานะ และเพศ

ภาพรวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
1
0
1
 ชำนาญการ
คศ.2
8
1
9
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
69
17
86
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
1
0
1
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
79
18
97
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
5
2
7
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
5
2
7
 3. ครู
-
คศ.1
47
117
164
 ชำนาญการ
คศ.2
22
43
65
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
102
281
383
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
2
2
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
171
443
614
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
60
138
198
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
38
0
38
 6. พนักงานราชการ
-
-
21
24
45
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
84
157
241
รวมทั้งหมด
459
785
1,244