ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


1,246 คน

ครูและบุคลากร

97 คน

ผอ.รร.

7 คน

รอง ผอ.รร.

618 คน

ครู

200 คน

ครูผู้ช่วย

0 คน

บุคลากร 38(2)

38 คน

ลูกจ้างประจำ

45 คน

พนักงานราชการ

187 คน

ลูกจ้าง(งบ สพฐ.)

52 คน

ลูกจ้าง(งบ รร.)

2 คน

ลูกจ้างอื่นๆ


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน
ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
317
605
922
0
0
0
38
0
38
21
24
45
84
157
241
460
786
1,246