ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


1,234 คน

ครูและบุคลากร

97 คน

ผอ.รร.

7 คน

รอง ผอ.รร.

622 คน

ครู

185 คน

ครูผู้ช่วย

0 คน

บุคลากร 38(2)

38 คน

ลูกจ้างประจำ

45 คน

พนักงานราชการ

184 คน

ลูกจ้าง(งบ สพฐ.)

54 คน

ลูกจ้าง(งบ รร.)

2 คน

ลูกจ้างอื่นๆ


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน
ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
315
596
911
0
0
0
38
0
38
21
24
45
81
159
240
455
779
1,234