ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 43 คน ตำแหน่ง ครู (พนักงานงานราชการ)

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
43020003 บ้านนิคมดงบัง นางสาวทิมนญา ท้าวศิริธาดา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020004 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ นายนายธีรยุทธ ดลเอี่ยม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา นายจำรัส ลิชัยมูล ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง นางสาวพรรณนิดา สุวรรณบล ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง นายอุปกิต วุฒิชาติ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020019 บ้านบัว นายพันธกานต์ โพธิ์จุมพล ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020023 บ้านเซิม นางสาวจีราพร โนนเสนา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020024 บ้านท่าหนองพันทา นายชานุพงศ์ ตั้งสมบัติสันติ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020026 บ้านคำตอยูง นางสาวละออง หูมดา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020032 บ้านแป้น นางสุดารัตน์ คลังกลาง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020032 บ้านแป้น นางกาญจนา ศรีหาตา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020033 บ้านกุดแกลบ นายทินกร คาดพันโน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020035 บ้านหนองหอย นายชวลิต แก้วนารี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020036 บ้านก่องขันธ์ นางสาวนฤมล ยอดหานาม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020039 บ้านนาหนัง นายเกษมสันต์ ตะดวงดี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020041 บ้านหนองแอก นางสาวจรินทร์พร วงษ์ฉายา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020042 บ้านผือ นางจีรพรรณ พรมสุข ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020044 บ้านคำจำปา นายตะวัน ป้องนางไชย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020045 บ้านคำเจริญ นางสาวสุดารัตน์ สุขะจักร์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020046 บ้านโพธิ์ นางสาวศิริภา พฤคณา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020047 บ้านคำปะกั้ง นายพูนทรัพย์ ขุนสอน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020048 บ้านปัก นายหนองคาย พลหงษ์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020057 บ้านหนองอั้ว นางชนิดา กิตติพาณิชยกุล ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ นางสาวญารินดา ศรีคำ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020059 บ้านเชียงอาด นายว่าที่ ร.ต.ฤทธิรณ ศรีสม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020060 บ้านนาเมย นางสาวพรทิพย์ มิตพะมา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางสาวสิริลักษณ์ ทรงเย็น ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020127 อนุบาลหนองควาย นางสาวกนกกานต์ แสงมณี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นายรณชัย โสพิน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020137 บ้านแบง นายประไพ กองทุ่งมน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นายวชิระ ฐาตุจิรางค์กุล ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นางประนอม หากันได้ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020139 บ้านโนนสะอาด นางสาวจารุวรรณ พวงทวี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020141 สุทธสิริโสภา นายศรณพลช สุขล้าน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020145 รุจีจินตกานนท์ นายวัฒนา คำทะเนตร ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020150 บ้านพระบาทนาหงส์ นายคทาวุธ ห่มขวา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020151 บ้านนาสิงห์ ว่าที่ ร.ต.อัครนันท์ บุญหาร ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020152 บ้านนายาง นายเดชศรี พลอยพุต ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020155 เตชะไพบูลย์ 1 นางสินใจ แก้ววิเชียร ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020156 บ้านดงดาล นางวิลาวัลย์ สุขา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020159 บ้านโพนแพง นายพนมพร ดงบัง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020160 สนธิราษฎร์บำรุง นางสาวอรทัย ริมโขง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020164 นิคมเจริญชัย นางสาวรุจิรา เสลานนท์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ